• ŚWIAT NASZYCH PRZODKÓW

     • 15 września 2021r. w świat słowiańskich obyczajów i zwyczajów wprowadzili nas aktorzy Wojciech Habela i Jacek Lecznar z Agencji Artystycznej Pro Art Krak, którzy opowiadali nam o obyczajach i zwyczajach ludów słowiańskich, ich naturze, patriotyźmie, waleczności, zwyczajach rycerskich i ludowych, wierzeniach ludzi.

     • Wybory do Samorządu Uczniowskiego

     • W dniu 13 września 2021 r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.
      Do SU kandydowali następujący uczniowie:

      • Mroszczak Maciej VIII
      • Maślanka Bartosz VII
      • Tylczak Dawid VII
      • Pieronek Izabela VI

      Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego został Bartosz Maślanka, a opiekunem została pani mgr Maria Firszt.

      Gratulujemy!

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

     • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się 1 września mszą świętą w naszym kościele parafialnym. Szkolny chór uświetnił to wydarzenie. Podczas kazania ks. proboszcz przypomniał postać św. Izydora z Sewilli, biskupa i doktora Kośckioła, jako patrona Internetu. Stworzył on uporządkowany zbiór wiadomości z różnych dziedzin życia, ułożonych podobnie jak współczesne bazy danych.
      Ksiądz proboszcz życzył wszystkim owocnej współpracy.
      W szkole nowa pani dyrektor, Renata Lorek-Haberska, powitała wszystkich uczniów, nauczycieli, a szczególnie ciepło powitała pierwszoklasistów. Nasz historyk, Andrzej Kwiecień, przypomniał uczniom o 83 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.
      W tym roku szkolnym pani Renata Lorek-Haberska będzie pełniła obowiązki dyrektora, natomiast pani Alicja Luba została wicedyrektorem.
      Pani dyrektor przedstawiła także kadrę nauczycieli. W tym roku szkolnym mamy nowych nauczycieli od: matematyki - p. A. Spicha, j. niemieckiego - p. K. Kracik. Od tego roku są również zmiany w oddziale przedszkolnym, który został przyłączony do szkoły podstawowej.
      Na zakończenie nasi panowie wręczyli nowym paniom dyrektorkom kwiaty. Tym miłym akcentem zakończył się apel. Po nim dzieci i młodzież wraz z wychowawcami udali się do klas.

     • Regulamin korzystania z podręczników

     • Szkolny regulamin
      korzystania z darmowych podręczników

      lub materiałów edukacyjnych
      w Szkole Podstawowej Nr 2 
      w Podwilku

       

      Rozdział I
      POSTANOWIENIA OGÓLNE

       

      1.   „Regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych”, zwany dalej „Regulaminem”, reguluje:

      a).. zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem Uczniom dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych,

      b). tryb przyjęcia podręczników na stan Szkoły,

      c).. postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

      Rozdział II
      ZADANIA BIBLIOTEKI W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I ĆWICZENIOWYCH

      1.   Biblioteka gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.

      2.   Biblioteka nieodpłatnie:

      –... wypożycza Uczniom  na okres danego roku szkolnego podręczniki lub materiały edukacyjne,  

      –... przekazuje Uczniom materiały ćwiczeniowe na dany rok szkolny bez obowiązku zwrotu.

      3.   Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręcznika lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

      4.   Wypożyczenie podręczników, materiałów edukacyjnych  i ćwiczeniowych dla uczniów danej klasy odbywa się za pośrednictwem nauczyciela bibliotekarza.

      5.   Wszystkie podręczniki zostaje wpisane do „Księgi inwentarzowej darmowych podręczników”.

      6.   W każdym roku szkolnym podręczniki zostają przypisane do konkretnego ucznia.

      7.   Nauczyciel bibliotekarz sprawdza stan podręczników używanych.

      8.   Nauczyciel bibliotekarz odnotowuje  w „Księdze inwentarzowej darmowych podręczników” informacje na temat stanu każdego podręcznika.

      Rozdział III
      PRZYJĘCIE PODRĘCZNIKÓW NA STAN SZKOŁY

       

      1.   Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe przekazane Szkole w ramach dotacji zostają przekazane na stan Biblioteki na podstawie faktury.

      2.   Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe stanowią własność Szkoły.

      3.   Podręczniki i materiały edukacyjne przekazane Szkole w ramach dotacji winny być użytkowane przez okres 3 lat.

      4.  Materiały ćwiczeniowe są użytkowane przez Ucznia przez jeden rok.

      Rozdział IV
      UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

       

      1.  Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych  uprawnieni są wszyscy Uczniowie Szkoły.

      2.   Podręczniki zapisywane są na karcie czytelnika biblioteki.

      3.   Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego.

      4.   Podręczniki i materiały edukacyjne wypożyczane są na okres 10 miesięcy. Termin ich zwrotu określa nauczyciel bibliotekarz.

      5.  Biblioteka w  uzasadnionych okolicznościach ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych pozycji przed upływem wskazanego terminu.

      6.   Na początku roku szkolnego nauczyciel bibliotekarz wypożycza z Biblioteki podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w liczbie równej liczbie uczniów danej klasy.

      7.   Każdy uczeń po otrzymaniu podręczników podpisuje je zgodnie z informacjami zamieszczonymi w podręcznikach.

      8.   Dyrektor szkoły ma obowiązek przygotować odpowiednią ilość egzemplarzy „Umowy użyczenia podręczników i materiałów edukacyjnych” Rodzicom Ucznia – której wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

      9.   Każda umowa użyczenia podręczników i materiałów edukacyjnych przygotowana jest w
      2 egzemplarzach: po jednym dla każdej ze stron.

      10. Do 5 września danego roku rodzice otrzymują do zapoznania własny egzemplarz umowy.

      11. Wychowawca ma obowiązek odebrać podpisany przez Rodzica egzemplarz umowy najpóźniej do dnia 15 września danego roku szkolnego i przekazać go Dyrektorowi szkoły.

      12. Rodzice po wypożyczeniu podręczników i materiałów edukacyjnych mają obowiązek sprawdzić ich stan, a o ewentualnych uszkodzeniach poinformować wychowawcę.

      13. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego, z powodów losowych, rezygnuje z edukacji
      w Szkole, zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki i materiały edukacyjne do biblioteki szkolnej.

      14. W przypadku niemożności zwrotu otrzymanych podręczników i materiałów edukacyjnych zastosowanie ma punkt 7. rozdziału V niniejszego Regulaminu.

      Rozdział V
      ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UDOSTĘPNIANE PODRĘCZNIKI

       

      1. W czasie użytkowania podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych  Uczeń / Rodzic ma obowiązek dbania o właściwe ich użytkowanie:
      • używanie podręczników zgodnie z ich przeznaczeniem,
      • zachowanie troski o ich walory użytkowe i estetyczne.
      1. Rodzic ma obowiązek zabezpieczyć podręczniki przed zniszczeniem – obłożyć je.
      2. Uczeń / Rodzic ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany okładki.
      3. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów w podręcznikach lub materiałach edukacyjnych.
      4. Dopuszcza się używania ołówka w celu zaznaczenia zakresu pracy do wykonania np. kółkiem lub krzyżykiem.
      5. Wraz z upływem terminu zwrotu Uczeń / Rodzic ma obowiązek uporządkować podręczniki i materiały edukacyjne  tj. usunąć wszystkie zaznaczenia ołówkiem, podkleić luźne kartki,  a następnie zwrócić je do biblioteki szkolnej wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty CD, mapy, plansze itp.).
      6. Uczniowie dokonują zwrotu podręczników, które zostały naprawione (sklejone, nie ma w nich śladów ołówka).
      7. Pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych, nieujawnionych w chwili wypożyczenia ponosi Uczeń / Rodzic.
      8. Szczegółowe zasady odpowiedzialności określa „Umowa użyczenia podręczników i materiałów edukacyjnych”, o której mowa w Załączniku nr 1 niniejszego Regulaminu.
      9. Nauczyciel bibliotekarz informuje Dyrektora szkoły o zniszczeniu podręcznika przez danego ucznia.
      10. Nauczyciel bibliotekarz za pośrednictwem wychowawcy przekazuje Rodzicom informacje o konieczności odkupienia podręczników / materiałów ćwiczeniowych  lub edukacyjnych bibliotecznych.

       

      Rozdział VI
      INWENTARYZACJA PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

      1.   Inwentaryzacja podręczników i materiałów edukacyjnych polega na sprawdzeniu ich stanu ilościowego i jakościowego.

      Rozdział VII
      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

      1. Uczniowie i Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
      2. Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych w Szkole Podstawowej Nr w Podwilku znajduje się w bibliotece szkolnej, gabinecie dyrektora, na stronie internetowej szkoły.
      3. Sprawy sporne pomiędzy wychowawcą, bibliotekarzem a użytkownikiem biblioteki rozstrzyga Dyrektor Szkoły.
      4. Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Dyrektor Szkoły.
      5. Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie, podejmuje Dyrektor Szkoły.
      6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 sierpnia 2016 roku.

       

       

      Załącznik nr 3

      UMOWA UŻYCZENIA PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

      zawarta dnia 1września 2021r. pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 2 w Podwilku reprezentowaną przez Dyrektora Szkoły zwaną dalej „Użyczającym”,

       

      a Panem/ią ……………………………………………………… , zam. w ……………………………………….

      legitymującym/cą się dowodem osobistym (seria i numer dowodu osobistego) …………………………………………………………,

      zwanym dalej „Biorącym do używania”.

      § 1

      1. Użyczający oświadcza, że jest właścicielem podręczników/materiałów edukacyjnych przeznaczonych do kształcenia uczniów.

      2. Przedmiotem użyczenia jest komplet podręczników/materiałów edukacyjnych do klasy ……………..

      § 2

      1... Z dniem podpisania umowy Użyczający użycza i daje w bezpłatne użytkowanie Biorącemu do używania, a Biorący przyjmuje do używania przedmioty użyczenia określony w § 1, na okres roku szkolnego, do dnia 22 czerwca 2022 r.

      2.   W przypadku zmiany Szkoły przez Ucznia umowa rozwiązuje się wraz ze zwrotem podręczników/ materiałów edukacyjnych.

      § 3

      1. Biorący do używania oświadcza, że odebrał podręczniki/materiały edukacyjne, zapoznał się  z ich stanem i stwierdza, że są one przydatne do umówionego użytku i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń.

      § 4

      1.   Biorący do używania zobowiązuje się do używania podręczników/materiałów edukacyjnych zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do utrzymania ich w należytym stanie.

      2.   Biorącemu do używania nie wolno oddawać podręczników/materiałów edukacyjnych do korzystania innym osobom.

      § 5

      1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub zgubienia podręczników/materiałów edukacyjnych Biorący do używania zobowiązuje się do zwrotu nowych egzemplarzy.

      § 6

      Biorący do używania oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem korzystania z darmowych podręczników/ materiałów edukacyjnych i akceptuje jego treść.

      § 7

      1.   W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowę stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

      2.   Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

      3.   Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

       

       

      ............................................................                                           .............. ……………………………..

                          Użyczający                                                                      Biorący do używania

       

     • Informacja na temat rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022

     • Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

      Rok szkolny 2021/2022 rozpoczynamy w formie stacjonarnej. Msza Św. inaugurująca nowy rok szkolny 2021/2022 odbędzie się dnia 1 września 2021 r. o godz. 8:00.

      Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego dla uczniów klas I – VIII odbędzie się godzinie 9:00 na sali gimnastycznej, później uczniowie spotkają się ze swoimi wychowawcami w salach lekcyjnych.

      Na godzinę 10:00 zapraszamy wszystkich przedszkolaków. Po krótkim zebraniu ogólnym dzieci będą miały możliwość spotkania się ze swoimi paniami w salach.

      Przypominamy o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa, dbania o zdrowie swoje i innych.

     • Wyniki z egzaminu ósmoklasisty

     • Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020|2021

       

              Dyrektor SP2 w Podwilku Alina Leksander składa serdeczne gratulacje uczennicom klasy ósmej oraz nauczycielom przygotowującym do egzaminu z j. polskiego  p. Grażynie Możdżeń, z j. angielskiego p. Halinie Janik, z matematyki p. P. Diurczak. Dzięki ciężkiej pracy zdalnej uczniów i nauczycieli szkoła znalazła się po raz kolejny w czołówce orawskich szkół.

      Wyniki:

       

      Język polski

      74% Szkoła

      55%Gmina

      62% Powiat

      64% Województwo

      60% Kraj

       

      Matematyka

      42% Szkoła

      45% Gmina

      47% Powiat

      52% Województwo

      47% Kraj

       

      Język angielski

      68% Szkoła

      52% Gmina

      62% Powiat

      69% Województwo

      66% Kraj

                                                                         Gratulacje.

                                              Życzę wszystkim udanego wypoczynku.

       

                                                                                                                                             Z poważaniem

                                                                                                                                          Dyrektor Alina Leksander

       

     • Regulamin  korzystania z Placu Zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Podwilku

     • 1. Plac zabaw służy zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci od 3 do 10 roku życia.

      2. Warunkiem korzystania z przyszkolnego placu zabaw jest zaznajomienie i akceptacja niniejszego regulaminu.

      3. W dniach nauki szkolnej plac zabaw jest przede wszystkim do dyspozycji szkoły.

      W tym czasie z placu można korzystać tylko pod opieką wychowawcy lub nauczyciela.

      4. Po zajęciach szkolnych oraz w dni wolne od nauki szkolnej odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci podczas korzystania z placu zabaw ponoszą rodzice / opiekunowie prawni .

      Dzieci na terenie placu zabaw powinny przebywać pod opieką rodziców/opiekunów, ponieważ to oni ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka.

      5. Dyrektor szkoły nie odpowiada za wypadki dzieci, które korzystają z placu zabaw po zakończonych zajęciach szkolnych.

      Za wszelkie obrażenia dzieci poniesione w czasie korzystania z placu zabaw poza zajęciami szkolnymi oraz za wszelkie szkody materialne przez nie wyrządzone odpowiedzialność ponosi rodzic lub opiekun prawny.

      6. Na plac zabaw wchodzi się w czystym obuwiu.

      7. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

      8. Ze względów bezpieczeństwa z każdego urządzenia może korzystać ograniczone liczba dzieci.

      9. Wszelkie uszkodzenia urządzeń lub zniszczenia zieleni należy bezwzględnie zgłaszać

      wychowawcy/nauczycielowi

      10. Podczas zabawy i ćwiczeń uczniowie mają obowiązek bezwzględnie wykonywać polecenia

      nauczyciela.

      11. Osoby, które nie biorą udziału w zajęciach siedzą na miejscu wyznaczonym przez nauczyciela.

      12. W trakcie zajęć, jeśli dziecko poczuje się źle, niezwłocznie zgłasza ten fakt nauczycielowi.

      13. Dzieci samowolnie nie mogą oddalać się od miejsca zabaw.

      8. Na terenie placu zabaw zabrania się:

      a) w pobliżu urządzeń zabawowych oraz na macie pomarańczowej i niebieskiej organizowania gier zespołowych oraz jazdy na rowerze, deskorolce i na rolkach,

      b) wchodzenia na dachy konstrukcji, płoty, i inne urządzenia, które temu nie służą

      – nieprzestrzeganie zakazu grozi poważnym wypadkiem,

      c) wchodzenia na górne elementy konstrukcyjne obiektów,

      d) huśtania się na stojąco,

      e) zaśmiecania terenu,

      f) wchodzenia w obłoconym obuwiu,

      g) niszczenia i uszkadzania roślinności,

      f)h dewastowania urządzeń zabawowo – rekreacyjnych oraz ogrodzeń,

      i) palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych,

      j) korzystania z urządzeń w czasie ograniczenia lub braku widoczności oraz w dni deszczowe i w trudnych warunkach atmosferycznych zimą

      k) wprowadzania zwierząt,

      l) posiadania rzeczy, które mogą być zagrożeniem podczas ćwiczeń i zabawy np.: pierścionki, kolczyki, ozdoby na szyi, nadgarstkach, kostkach, przedmioty w kieszeniach, gumy do żucia i inne,

      ł) spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających oraz palenia tytoniu,

      m) wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających.

      15.W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie za nią obciążona materialnie.

      16.O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na placu zabaw poinformować należy – szkolnego inspektora ds. bhp, konserwatora lub innego pracownika obsługi, który zgłosi ten fakt do Dyrektora Szkoły lub zadzwonić pod jeden z numerów alarmowych 997, 998, 999,112.

      17. Osoba wchodząca na teren placu zabaw z dziećmi jest zobowiązana do zapoznania się ze szkolnym regulaminem korzystania z placu zabaw.

      GODZINY PRZEBYWANIA NA PLACU ZABAW

      (pod opieką rodziców lub innych pełnoletnich opiekunów)

       

      OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH :

       

       

      8.00    -    18.00

     • Pożegnanie Pani Dyrektor i Nauczycieli

     • Dostojni Goście, Szanowni Rodzice, Drogie Koleżanki i Koledzy oraz Wy - Uczniowie!

      Witam serdecznie szanownych gości :Pana Wójta A.Karlaka  P.Dyrektor  CUWu p.B.Plaszczak ,Ksiedza kanonika k.Gunię , Prezesa Banku BS w Jabłonce z Zarządem p.Józefa Szperlaka ,sołtysa wsi p.E.Hollę ,Szanownych Nauczycieli i Rodziców panią sekretarkę ,pracowników obsługi oraz Was drodzy uczniowie.

      W tym roku dobiegł końca mój 41 letni okres pracy w tym 36 lat  na stanowisku dyrektora. Moja misja w Podwilku dzisiaj się kończy.

      Człowiek jest cząstką jakiejś wspólnoty i we wspólnocie jest jego siła. Przynależałam do wspólnoty szkoły przez 41 lat. Zaczynałam swoją pracę w 1981 w SP nr 1 w Podwilku ,a od 1.09.2005 w tejże szkole. Cały czas traktowałam pracę , jako służbę tej szkole -mojej szkole, a nie jako sprawowanie urzędu dyrektora. Jako cząstka społeczności szkolnej   lepiej lub gorzej wypełniałam przypisane mi zadania. Uczyłam się na błędach. Czułam się dobrze wśród szkolnej społeczności – myślę, że miałam powołanie do zawodu nauczyciela. Praca z ludźmi to dobra szkoła życia.
      Pewno przyjdzie czas na jakąś głębszą refleksję. Dziś jednak ogarniam myślami i sercem wszystkich, z którymi zetknęło mnie życie w czasie pracy w tej szkole.

         Zostawiam za sobą wiele rzeczy, które tu dokonałam .Do najważniejszych należy zaliczyć udział w licznych projektach  z UE owocującą w trwałą przyjaźń miedzy szkołami w Czechach i na Słowacji .Wielokrotnie organizowałam wyjazdy na Zieloną szkołę ,wielokrotne Pielgrzymki do Rzymu i Medugorjie. Pozyskiwałam sponsorów ,by dzieci mogły wyjeżdżać za darmo .Szczególnie dużo pracy wkładałam w organizację zielonych szkół. Poszerzyłam parking koło szkoły i wyłożyłam skarpy płytami. Wykonałam 2 studnie i zbiornik na 8000 litrów wody .Wspólnie z rodzicami organizowałam zabawy i pikniki rodzinne .Wyposażyłam szkołę w najnowocześniejsze sprzęty ,monitory tablice interaktywne ,nowoczesną pracownie językową ,wymieniłam wszystkie meble szkolne. Najbardziej pracochłonne przedsięwzięcia to „Nadanie imienia szkole „ i zakup Sztandaru ,Obchody 250 lecia wsi Podwilk otwarcie „Orlika” Podejmowałam i gościłam w szkole wszystkich gości ,a było ich sporo za pozyskane pieniądze od różnych instytucji.

      Dwukrotnie wykonałam remont całego budynku ,z czyszczeniem parkietów łącznie i zawsze dbałam o wizerunek szkoły .Zostawiam szkołę w dobrej kondycji i niewątpliwie przodującej pod każdym względzie w gminie Jabłonka.

      Spośród najpiękniejszych słów i wartości wybieram dziś wdzięczność, a więc  Dziękuję!

      Dziękuję wszystkim za wszystko i każdemu za cokolwiek, co stało się naszym wspólnym udziałem, w szczególności za to, co było dobrem i na trwale  zapisze się w pamięci historii szkoły i wsi.

      Szanowni Zebrani!!!

      Szkoła przynależy do struktury samorządowej, dlatego dziękuję dziś władzom samorządowym naszej gminy, na czele z naszym Panem Wójtem Antonim Karlakiem. Wiele rzeczy które udało mi się tu dokonać zawdzięczam dzięki operatywności Pana Wójta ,który bardzo dba o szkoły ,a szczególnie o  finanse na oświatę.. Dziękuję za zrozumienie potrzeb i specyfiki szkoły, za udzielanie pomocnych wskazówek, za wiarę w marzenie o coraz to lepszej polskiej szkole – Podwilczańskiej szkole. Dziękuję za nadanie imienia szkole, współpracę ze szkołą w każdej dziedzinie oraz wsparcie finansowe.

      W tym miejscu pozwolę sobie na osobistą refleksję…Panie Wójcie byłeś dla mnie szefem wymagającym i życzliwym, z uwagą wysłuchującym  opinii, spostrzeżeń i propozycji. Zawsze szanowałeś kompetencje każdego Dyrektora i z cierpliwością wysłuchiwałeś Panie Wójcie nasze żale i pomagałeś rozwiązać różne problemy.

      Dzisiaj dziękuję za wszystko Panie Wójcie. Dziękuję za te lata wspólnej prac

      Na ręce Pani B. Plaszczak  Dyrektor Centrum Usług Wspólnych kieruje słowa podziękowania za miłą i serdeczną współpracę. Proszę przekazać serdeczne słowa podziękowania dla współpracowników, księgowych  i wszystkim, którzy sprawnie i odpowiedzialnie obsługują szkoły w naszej gminy.

      Bardzo dziękuję Panu Prezesowi oraz Zarządowi BS w Jabłonce za długoletnia współpracę i finansowanie różnych przedsięwzięć w szkole m.inn. zakup Sztandaru i uroczystość nadania imienia szkole im.Ks.J.Góralika zakup książek na nagrodu ,dofinansowanie wycieczki „Szlakiem Patrona”

      Szkoła nasza jest cząstką miejscowej parafii. Dobrze układała się współpraca z ks. Kazimierzem Gunią –byłem proboszczem. Dziękuję za odprawiane Msze Święte i jej oprawy z okazji uroczystości szkolnych i kościelnych.

      Dziękuję  Towarzystwu Słowaków w Polsce Sekretarzowi Generalnemu i Przewodniczącemu ZG TPS p.M.Molitorysowi i p.J.Congva  za współpracę i finansowanie wycieczek szkolnych.

      Dziękuję sołtysowi wsi Podwilk p.Emilowi Holla .Emilu zawsze można było na Ciebie liczyć .Dziękuję za pomoc w organizacji różnych imprez środowiskowych w szkole.

      Z dużym szacunkiem i wdzięcznością dziękuję także  Państwu Wizytatorom Kuratorium Oświaty za wszelką pomoc, wsparcie i dobroć.

          A teraz do Was się zwracam, Kochani moi współpracownicy, Nauczyciele i Pracownicy niepedagogiczni, do Was wszystkich razem. Dziękuję Wam za ciężką pracę włożoną w wychowanie młodego pokolenia. Dziękuję wszystkim za sumienność na każdym stanowisku, odwagę i determinację, za otwartość na zmiany, za wszelkie inspiracje, za serdeczność i przyjaźń. Dziękuję za wszystkie te cechy, które składają się na rzetelne wypełnianie misji kształtowania młodego pokolenia, za miłość niełatwą - bo miłość do szkoły.

      Wy przecież towarzyszyliście mi od początku 2005 r. w codziennej pracy i najbardziej mnie wspieraliście.

      Każdy sukces i każde dobro, jakie tu się dokonywało, były naszym wspólnym udziałem. Razem budowaliśmy wizerunek naszej szkoły ,bardzo  dobry wizerunek! Dziękuję Państwu tu obecnym, ale i Tym, którzy pracowali wcześniej, od początku.

      Życzę Wam sił i zapału do zawodowych zmagań oraz radosnego życia osobistego.

      Pragnę bardzo podziękować moje sekretarce. Ewa dziękuję za czuwanie nad terminami i wszelaką pomoc w szkole.. Razem pracowałyśmy i cieszyłyśmy się z sukcesów naszych uczniów na egzaminach, konkursach. Przyznam, że była to bardzo dobra współpraca.

      Dziękuję wszystkim pracownikom obsługi za rzetelna pracę i pomoc w organizację różnych uroczystości szkolnych i środowiskowych.

      Dziękuję Wam, Kochana Młodzieży!!! Od Was, młodych, uczyłam się ciągle od nowa rozumienia człowieka, współczesnego człowieka. Ogarniam pamięcią i życzliwością naszych absolwentów, cieszę się z ich pierwszych życiowych sukcesów .Cieszyłam się z każdego sukcesu ,nawet najdrobniejszego .Dziękuję Wam za udział i organizację uroczystości szkolnych, za udział i sukcesy we wszystkich konkursach .Każdemu dyrektorowi życzę takiej młodzieży.

      Szanowni Rodzice!!!

       Jakże nie podziękować Wam za wspólne dostrzeganie problemów i potrzeb naszych uczniów! Przyjmijcie moją wdzięczność i szacunek za wszelką współpracę, za działania wspierające proces edukacyjny i opiekuńczo-wychowawczy szkoły, za zrozumienie, za dobro dziecka i jego pomyślny rozwój, który zależy od współpracy rodziców ze szkołą. Dziękuję za pracę społeczną na rzecz szkoły, wsparcie finansowe. To dzięki naszej wspólnej pracy możemy poszczycić się jedną z piękniejszych szkół w naszym rejonie.  

      Na ręce tu obecnej  Przewodniczącej Rady Rodziców Kasi Grzybacz  przekazuję również podziękowanie poprzednim Radom Rodziców i Radom Klasowym.

      Dostojni Goście, Szanowni Rodzice, Drodzy Nauczyciele i Pracownicy, Kochani Uczniowie!!!

      Kolejne etapy życia kiedyś się kończą, ale zaczyna się coś nowego. Warto ciągle cieszyć się darem życia i pisać tego życia ciąg dalszy. Trafnie Wisława Szymborska napisała, iż „księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie”. Zawsze jeszcze można coś sensownego przeżyć i dopisać do swojego życia. Myślę, że teraz będzie czas i pora, aby zająć się rodziną,którą niestety  zaniedbywałam. Zapewne mniej pozostało mi już do zrobienia, ale tyle jeszcze warto przemyśleć. W pamięci pozostają ludzie i zdarzenia. Warto pielęgnować wspomnienia, jak kwiaty. Warto zachować w sercu dobre wspomnienia!!!

      Mam świadomość, że odchodząc ze stanowiska dyrektora pozostawiam szkołę w dobrej kondycji. Uczniowie osiągają bardzo wysokie wyniki kształcenia oraz plasują się w czołówce szkół w zakresie zdawalności egzaminów zewnętrznych, odnoszą sukcesy w konkursach pozaszkolnych, wiele sukcesów sportowych, mają poczucie bezpieczeństwa i godności, są dobrze przygotowywani przez Nauczycieli i Wychowawców do dorosłości. A wszystko to za sprawą wspaniałych Nauczycieli, odpowiedzialnych i zawsze oddanych Uczniom. Są to ludzie wielkiego serca, wykazujący niejednokrotnie troskę i zaangażowanie w wszechstronny rozwój uczniów niczym Ich Rodzice. Przeżywają każdy sukces i każdą porażkę ucznia, są zawsze otwarci na problemy i oczekiwania uczniów oraz Was – Rodziców. I ten kapitał naszej szkoły trzeba wspierać. Apeluję o to do władz samorządowych i rodziców.      

      Szanowni Zebrani!!!

      Wszystkim Państwu i Uczniom raz jeszcze za wszystko dziękuję. Dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. I życzę, by praca w szkole na różnych stanowiskach dawała Państwu satysfakcję i radość, i by najlepszym wyrazem podziękowania była ludzka wdzięczność.

      Swemu następcy  - życzę, by spełniała się, pełniąc obowiązki Dyrektora tej szkoły. Życzę zdrowia, dużo siły, i wytrwałości.

      Młodzieży życzę szkolnych i osobistych sukcesów. Naszej szkole – nieustannego rozwoju, wysokiego poziomu wiedzy i międzyludzkiej serdeczności.

      Szanowni Państwo dzisiaj żegnam się, ze stanowiskiem Dyrektora i nauczyciela tej szkoły.

      Dlatego zakończę swoje wystąpienie słowami piosenki. Robiłam to często w swoich wystąpieniach dlatego, że muzyka była i jest w mojej rodzinie na co dzień.

      Pozwólcie Państwo, że zacytuję piosenkę Zespołu Perfekt „Niepokonani” do, której słowa napisał Bogdan Olewicza, a muzykę skomponował Andrzej Nowicki

      Trzeba Wiedzieć kiedy ze sceny zejść NIEPOKONANYM…….”

      Dziękuję za uwagę!!!

     • „Dobry Start 300+”

     • od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie w ramach programu „Dobry Start 300+” będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dotychczas obsługę wniosków i wypłatę tego świadczenia realizowały ośrodki pomocy społecznej.

      Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 r. tylko drogą  elektroniczną, przy wykorzystaniu następujących kanałów:

      • portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
      • bankowości elektronicznej,
      • portalu empatia.mpips.gov.pl.

      Świadczenie będzie wypłacane wyłącznie na konto bankowe wskazane we wniosku.

      Zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie informacji o zmianie instytucji, która od 1 lipca br. przejmie realizację obsługi wniosków z tego zakresu, podczas ostatnich spotkań z uczniami i ich rodzicami na zakończenie roku szkolnego.

      Więcej informacji na temat obsługi programu ”Dobry Start” oraz o obowiązujących zmianach beneficjenci świadczenia znajdą na naszej stronie internetowej www.zus.pl

      Z wyrazami szacunku

      Wanda Wojtanowska

      Koordynator ds. Komunikacji

      Społecznej i Edukacji

     • Akcja charytatywna – pomagamy Kubusiowi Bachuli

     • Uczniowie i Nauczyciele naszej Szkoły wzięli udział w akcji charytatywnej na rzecz Kubusia Bachuli, który choruje na chłoniaka anaplastycznego wielokomórkowego z odczynem białaczkowym i pilnie potrzebuje leczenia w klinice w Heidelbergu.

      Zebrano kwotę 1471,50 zł, które wpłacono na rzecz Kubusia.

      Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom.

      Akcję zorganizował Samorząd Uczniowski i szkolny wolontariat czyli uczennice kl.VIII wraz z opiekunem SU

     • Sukces naszego ucznia

     • Sukces naszego ucznia

      W dniach 2, 7 i 9 czerwca 2021 r. odbył się etap wojewódzki Konkursu Czytelniczo-Plastycznego „GÓRALSKIE CYTANIE” Gwarowych Tekstów Literatury Regionalnej Podhala, Orawy, Spisza, Ziemi Zagórzańskiej.

      Na tym etapie uczeń Konrad Swienty z kl. 2 zdobył 2 miejsce w kategorii klas I-III.

      W etapie wojewódzkim brał udział również Stanisław Naciasta, uczeń kl. 2 (kategoria klas I-III).

      Gratulujemy J

      Organizatorami poszczególnych edycji Konkursu są:

      Orawska Biblioteka Publiczna w Jabłonce („Orawska czytanka”),
      Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Jana Bosko w Czarnym Dunajcu („Góralska czytanka”), Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. J. Stanka w Łapszach Niżnych („Spiska czytanka”), Zespół Szkoły i Przedszkola w Łostówce, Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Podobinie, Zespół Placówek Oświatowych w Mszanie Dolnej („Zagórzańska czytanka”).

      Konkurs organizowany jest we współpracy z: Kuratorium Oświaty w Krakowie, Podhalańską Państwową Uczelnią Zawodową w Nowym Targu – Instytutem Humanistyczno-Społecznym, Gminą Czarny Dunajec – Gminnym Zespołem Oświatowym w Czarnym Dunajcu oraz Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec, Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łapszach Niżnych z siedzibą w Niedzicy

     • Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych.

     • Zapraszamy Państwa na wydarzenie na żywo, na którym zaprezentujemy proces rekrutacji do szkół ponadpodstawowowych w oparciu o system firmy VULCAN. Podczas prezentacji opowiemy kandydatom, jak wygląda tegoroczny harmonogram naboru, na co zwrócić szczególną uwagę, jakie dokumenty dostarczają kandydaci do szkół. Przejdziemy również przez proces wyboru placówek oraz podpisywania elektronicznego wniosku.

      Wydarzenie rozpocznie się 13 maja 2021 r. o godzinie 17:00, będzie trwać maksymalnie 90 minut.

      Webinarium jest darmowe i dostępne dla wszystkich zainteresowanych bez żadnych ograniczeń. Webinar będzie udostępniony przez stronę rozprowadzającą www.vulcan.edu.pl/akcjarekrutacja, która przekieruje kandydatów na właściwe wydarzenie na serwisie YouTube.

       

      Adres strony rozprowadzającej: https://www.vulcan.edu.pl/akcjarekrutacja