• RODO

    • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
     w Szkole Podstawowej nr 2 w Podwilku

      

     Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
     z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
     z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informuję, że:

     1. Administratorem Pani/Pana/Ucznia danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Podwilku.
     2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: Inspektor Ochrony Danych, Szkoła Podstawowa nr 2 w Podwilku, email: IODO@SZKOLAPODWILK.hub.pl
     3. Dane osobowe będą przetwarzane:
      1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.), ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1457, ze zm.) oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1900 ze zm.)
       w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych
       i wychowawczych w placówce;
      2. na podstawie art. 108a ustawy z dnia 14grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018r. poz.996 ze zm.) w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów oraz dla ochrony mienia i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Szkołę Podstawową nr 2 w Podwilku  na szkodę, poprzez zastosowanie środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny);
      3. celem promocji działań Szkoły Podstawowej nr 2 w Podwilku poprzez udostępnianie, np. na oficjalnej stronie internetowej - informacji o sukcesach konkretnych uczniów, informacji o wydarzeniach, przedsięwzięciach, w których uczniowie brali udział (np. konkursy, zawody sportowe), w tym także wizerunków uczniów – wyłącznie w przypadkach, gdy rodzice, opiekunowie wyrazili zgodę na taką formę przetwarzania.
     4. Odbiorcami Pani/Pana/Ucznia danych osobowych będą:
      1. upoważnieni pracownicy Szkoły Podstawowej nr 2 w Podwilku  i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków zawodowych,
      2. podmioty przetwarzające dane w imieniu Szkoły Podstawowej nr 2 w Podwilku , uczestniczące w wykonywaniu czynności na rzecz Szkoły tj.: podmioty obsługujące i utrzymujące sieć informatyczną, podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną, rachunkową;
      3. inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa
       tj.: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, Gmina;
      4. w przypadku kontaktu w formie tradycyjnej odbiorcą będzie Poczta Polska;
      5. w przypadku komunikacji drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych osobowych będzie operator poczty elektronicznej;
      6. wyłącznie podmioty inne uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
     5. Pani/Pana/Ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz
      w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
     6. Posiada Pani/Pan prawo do:
      1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
      2. ich sprostowania,
      3. usunięcia,
      4. ograniczenia przetwarzania,
      5. wniesienia sprzeciwu wobec wskazanego przetwarzania,
      6. przenoszenia danych.
     7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
     8. Podanie danych osobowych Pani/Pana/Ucznia jest wymogiem ustawowym
      i wynika z realizacji obowiązków nałożonych przepisami prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości edukacji Państwa dziecka w Szkole Podstawowej nr 2 w Podwilku.
     9. Pana/Pani/Ucznia dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).