• Deklaracja dostępności

    

   Szkoła Podstawowa nr 2 im. ks. Jana Góralika w Podwilku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

   Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://zspodwilk.edupage.org

   Data publikacji strony internetowej: wrzesień 2012 r.

   Data ostatniej dużej aktualizacji: styczeń 2022 r.

   Stan dostępności cyfrowej

   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

   • Filmy nie mają napisów dla osób niesłyszących i Głuchych;
   • Zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

   Przygotowanie deklaracji dostępności

   Data sporządzenia deklaracji: styczeń 2020 r.

   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

   Data ostatniego przeglądu deklaracji: marzec 2022 r.

   Skróty klawiaturowe

   Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt w godzinach 11.30 - 14.30. Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Ewa Wilk

   e-mail: zespolszkolpodwilk@interia.pl

   telefon: 18 28 529 24.

   Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

   Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://rpo.gov.pl).

   Dostępność architektoniczna

   Szkoła Podstawowa nr 2 w Podwilku, Podwilk 172, 34-722 Podwilk

   Przystanek:

   Brak przystanku w pobliżu szkoły. Transfer pomiędzy wyżej wymienionym przystankiem komunikacji publicznej, a obiektem szkolnym odbywa się skrajem mało uczęszczanej drogi. Osoby z niepełnosprawnościami chcący dostać się do budynku za pomocą komunikacji publicznej powinny poruszać się z asystą.

    

   Parking:

    Obok szkoły znajduje się parking. Na parkingu brak miejsc wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami i rodzin z dziećmi.

    

   Wejście do budynku:

   1) Brak schodów zewnętrznych przy wejściu do budynku;

   2) Główne wejście daje możliwość samodzielnego dostępu do budynku dla osoby poruszającej się na wózku;

   3) Wokół głównego wejścia umożliwiono pole manewru o wymiarach co najmniej 150cm x150 cm;

   4) Szerokość drzwi wejściowych umożliwia bezkolizyjne pokonanie osobom ze szczególnymi potrzebami;

   5) Przy drzwiach nie ma domofonu;

   6) Wejście główne jest dobrze widoczne na tle fasady budynku;

   7) Wejście do budynku jest dobrze oświetlone światłem sztucznym;

   8) Przed i za drzwiami wejściowymi nie ma stopni;

   9) Drzwi są zabezpieczone samozamykaczem, nie wymagają jednak użycia nadmiernej siły do ich otwarcia;

   10) Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną, brak oznakowania piktogramami

   11) Przy wejściu do budynku brak tyflografiki;

   12) Właściwe skontrastowanie z otoczeniem- w budynku nie ma w pełni oszklonych drzwi.

    

   Schody wewnętrzne:

   1) Schody są równe, proste i mają taki sam kształt;

   2) Wyposażone są w poręczę, brak oznaczeń w alfabecie Braille’a

   3) Schody wyłożone są materiałem antypoślizgowym i oznaczone są kontrastowo;

   4) Przed schodami i na ich szczycie nie ma oznaczeń fakturowych;

   5) Brak oznaczeń pięter i skontrastowanych informacji;

   6) W budynku znajduje się winda spełniająca wszystkie wymogi dostępności, jest ona jednak wycofana z użytkowania.

    

   Ciągi komunikacyjne:

   1) Wszystkie ciągi komunikacyjne mają odpowiednią szerokość (nie mniejsza niż 120 cm);

   2) Ciągi komunikacyjne są wolne od przeszkód;

   3) Ciągi komunikacyjne oraz drzwi wewnętrzne są oznakowane kontrastowo;

   4) Na korytarzu jest odpowiednia akustyka.

    

   Klasy i pomieszczenia:

   1) W klasach jest dobra akustyka;

   2) Klasy mają prostokątny kształt;

   3) Pomieszczenia są zaaranżowane w sposób przewidywalny;

   4) Klasy wyposażone są w tablice multimedialne oraz istnieje możliwość regulowania światła;

   5) Zastosowano odpowiednia kolorystykę-kontrast drzwi w stosunku do ścian;

   6) Drzwi i przejścia pozbawione są progów, otwierają się na zewnątrz co umożliwia poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich

   7) Pomieszczenia są wyraźnie oznaczone;

   8) Pomieszczenia posiadają oznaczenia symboliczne (piktogramy);

   9) Brak oznaczeń pomieszczeń w alfabecie Braille’a.

    

   Łazienka i toaleta:

   1) W budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami. Z uwagi na brak czynnej windy i umieszczenie powyższej toalety na drugim piętrze jest ona niedostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową;

   2) W toalecie brak przewijaka oraz haczyków na ubrania.

   Bezpieczeństwo i ewakuacja:

   1) Brak alternatywnego sposobu ewakuacji osób ze specjalnymi potrzebami;

   2) Brak świetlnego systemu powiadamiania alarmowego;

   3) Brak dźwiękowej informacji o kierunkach ewakuacji DSE;

   4) Brak czytelnego oznaczenia dróg ewakuacji alfabetem Braille’a;

   5) Brak skontrastowania płaszczyzn poziomych wzdłuż ciągów ewakuacyjnych;

   6) W budynku jest dźwiękowy system powiadamiania alarmowego;

   7) Ciągi ewakuacyjne są możliwe do zauważenia przy pomocy białej laski;

   8) Istnieje czytelna informacja o drogach ewakuacyjnych.


   Aplikacje mobilne

   Szkoła nie posiada aplikacji mobilnej.

    

  • Napisz do nas

   If you have any questions about data protection of personal data on our school, please send us a message using this contact form.
   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać