• Wracamy czasowo do nauki zdalnej w szkołach

     • Warszawa, 18 marca 2021 r.

       

      Wracamy czasowo do nauki zdalnej w szkołach

       

      Do 11 kwietnia uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych będą uczyli się zdalnie – to najważniejsza zmiana w funkcjonowaniu szkół i placówek wprowadzona z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej. Również uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych: sportowych, mistrzostwa sportowego, szkół z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego będą realizowali wszystkie zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W pozostałych przypadkach zostają utrzymane dotychczasowe zasady.

       

      Nowe zmiany obowiązujące od 22 marca do 11 kwietnia

       

      Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju.

       

      Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.

       

      Co pozostaje bez zmian do 11 kwietnia

       

      Placówki wychowania przedszkolnego nadal pracują bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.  

       

      Do 11 kwietnia zostaje przedłużone kształcenie na odległość dla szkół:

      • ponadpodstawowych,
      • szkół dla dorosłych,
      • placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego.

       

      Zasady działania szkół i placówek specjalnych pozostają również bez zmian.

       

      Organizacja praktycznej nauki zawodu, w tym nauki dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, zostaje utrzymana na dotychczasowych zasadach.

       

       

      Ponadto dyrektor szkoły nadal ma obowiązek organizowania nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub – ma taką możliwość – ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu.

       

      Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

       

      Dyrektor szkoły, centrum lub placówki może udostępnić pomieszczenia w szkole, centrum lub placówce do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

       

      Podstawa prawna:

      Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

       

      Rozporządzenie zostało skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie 22 marca br.

       

      Departament Informacji i Promocji

      Ministerstwo Edukacji i Nauki

     • Nauka zdalna w starszych klasach wydłużona

     • W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie wydłużające do 14 marca naukę zdalną uczniom klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

      Do 14 marca wydłużone zostaje zdalne nauczanie dla uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, szkół podstawowych dla dorosłych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia zawodowego, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych i domów wczasów dziecięcych. Do 14 marca zawieszone jest też nadal stacjonarne funkcjonowanie szkolnych schronisk młodzieżowych.

      Nauka młodszych uczniów pozostaje bez zmian, z wyjątkiem województwa warmińsko-mazurskiego. Tam do 14 marca zawieszona zostaje nauka stacjonarna w klasach I-III szkół podstawowych; uczniowie z tych klas będą się uczyć zdalnie.

      W pozostałych województwach uczniowie klas I-III szkół podstawowych i szkół specjalnych, którzy 18 stycznia wrócili do nauki stacjonarnej w szkołach, nadal będą uczyć się w tym trybie. Również w przedszkolach i placówkach wychowania przedszkolnego zajęcia, tak jak dotąd, będą obywały się stacjonarnie.

      Nadal obowiązywać będą też pewne wyjątki dotyczące ograniczenia nauczania stacjonarnego wprowadzone poprzednimi nowelami rozporządzenia.

      W obecnej nowelizacji dopisano jeszcze jeden - dyrektor szkoły będzie mógł udostępnić pomieszczenia odpowiednio w szkole w celu przeprowadzenia badań edukacyjnych, których realizacja wynika z krajowych lub międzynarodowych zobowiązań ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

      W mocy pozostają dotychczasowe przepisy, zgodnie z którymi dyrektorzy szkół podstawowych specjalnych w zakresie dotyczącym klas IV-VIII, szkół ponadpodstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej oraz ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, mogą sami decydować o trybie nauczania i prowadzenia zajęć.

      Ograniczenie funkcjonowania nie dotyczy też szkół podstawowych specjalnych i szkół ponadpodstawowych specjalnych funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii ze względu na specyfikę ich działania.

      Mogą też być prowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w kształceniu zawodowym.

      Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w ramach praktycznej nauki zawodu mogą być prowadzone w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego. Praktyki zawodowe w zawodach morskich, ze względu na swoją specyfikę, nie podlegają ograniczeniu w zakresie dopuszczalnej liczby godzin w tygodniu.

      Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe jest także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Uczniowie branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

      Również szkolenie sportowe w szkołach i oddziałach sportowych oraz szkołach i oddziałach mistrzostwa sportowego może być realizowane w formie stacjonarnej, tj. w miejscu jego prowadzenia.

      Dyrektorzy szkół mogą organizować uczniom klas VIII i klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach. Mogą też zorganizować w szkole testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego, a także udostępnić pomieszczenia w szkole, centrum lub placówce, do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów.

      Dyrektor ma obowiązek zorganizować zajęcia w szkole lub umożliwić naukę zdalną na terenie szkoły uczniom, klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół średnich, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

      Takiego obowiązku dyrektor nie ma wobec innych uczniów. W noweli zapisano, że w przypadku uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, którzy nie mają możliwości nauki zdalnej w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły może umożliwić tym uczniom realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

      Ze względu na sytuację epidemiczną, zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i uczniów szkół średnich zostały zawieszone od 26 października ub.r. W jej miejsce wprowadzono naukę zdalną. Od 9 listopada zawieszona była też nauka w klasach I-III szkół podstawowych. Jesienne zawieszenie zajęć stacjonarnych nie obejmowało przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego. Tam zajęcia stacjonarne cały czas są prowadzone od końca maja ub.r.

      Nowelizacja rozporządzenia wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 r.

      Nauka zdalna w starszych klasach wydłużona. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie - GazetaPrawna.pl

     • Laptop dla naszego ucznia

     • Dyrektor i Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 w Podwilku ufundowali laptopa dla ucznia kl. III znajdującego się w trudnej sytuacji. Rada Rodziców zasponsorowała również słodycze, które były miłym i słodkim upominkiem.

    • Dzień Bezpiecznego Internetu
     • Dzień Bezpiecznego Internetu

     • 9 lutego 2021 roku obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu - włącz się w obchody już dziś!


      „Działajmy razem!” - pod takim hasłem świętowany jest po raz kolejny Dzień Bezpiecznego Internetu. Tym razem obchody odbywają się głównie zdalnie i koncentrują się na wyzwaniach czasów pandemii. Internet stał się dla nas codziennością, wykorzystujemy go do nauki, pracy oraz zabawy, warto zatem zadbać o to aby korzystać z niego świadomie, unikając wszelkich niebezpieczeństw, które ze sobą niesie. 

      ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA STRON:

      Gra profilaktyczna – Bezpieczny Internet

      https://view.genial.ly/601ae358c699650d7ce70d96/game-internet


      Filmy „Owce w sieci”

      https://www.saferinternet.pl/materialy-edukacyjne/materialy-multimedialne/owce-w-sieci.html

     • Organizujemy pomoc psychologiczną dla uczniów, nauczycieli i rodziców

     • Kuratorium Oświaty w Krakowie uruchamia dwa numery telefonów, pod którymi możecie Państwo zgłaszać problemy, z jakimi spotkacie się w kontakcie z dziećmi, które wracają do szkół. Zebrane w ten sposób informacje będą przekazane zespołowi profesjonalistów – psychologów i psychiatrów, w celu zbudowania systemu wsparcia dla nauczycieli w pracy z uczniami mającymi problemy w powrocie do rzeczywistości szkolnej.

      Wszyscy jesteśmy świadomi, że czas izolacji i pracy zdalnej, brak kontaktu z nauczycielami i kolegami, a także specyficzne warunki domowe i konieczność przebywania w zamkniętym środowisku najbliższej rodziny, a także poczucie zagrożenia w kontaktach z innymi osobami, często pozostawiły niekorzystne ślady na psychice uczniów. W Kuratorium Oświaty w Krakowie budujemy w ramach Koalicji dla Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży systemowe wsparcie w wychodzeniu z pandemicznego zamknięcia i izolacji. Psychiatrzy, psycholodzy i pedagodzy razem będą budować sprawny i drożny system wsparcia dla uczniów, nauczycieli i rodzin uczniów. Państwo wychowawcy pracujący w klasach najmłodszych jesteście pierwszymi, którzy zaobserwują i zdiagnozują problemy swoich podopiecznych. Prosimy bardzo o dzielenie się swoimi obserwacjami. Musimy razem odbudować więzi międzyludzkie ze szczególnym wskazaniem na dobro dziecka.

      Telefony czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-15.00:

      tel. 12 448-11-38 – pani Sylwia Gurgacz, wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie

      tel. 33 823-33-24 – pani Joanna Karp, starszy wizytator wadowickiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Krakowie

    • Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022
     • Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

     • Ogłaszamy terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

      Najważniejsze informacje

      • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.
      • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.
      • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.
      • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.
      • W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
      • W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.
      • Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.
      • Ogłoszony harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające (o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe).
      • W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminach określonych w tabeli.
      • Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).
      • Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

      https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol

     • #SzczepimySię

     • Nowy Targ, dnia 26 stycznia 2021 roku

      Znak: PZ.966.20.12.2021

      Szanowni Państwo Dyrektorzy

      szkoły podstawowe/ średnie/ przedszkola

      wg rozdzielnika

                     

      Sprawa: materiały promocyjne kampanii #SzczepimySię

      Szanowni Państwo

                Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu, w związku z trwającą akcją promującą szczepienia przeciw Covid-19, zwraca się z prośbą o współpracę i pomoc w działaniach edukacyjnych i informacyjnych kierowanych do społeczności lokalnej.
      W załączeniu przesyłamy Państwu materiały promocyjne ogólnopolskiej kampanii #SzczepimySię, które mogą być wykorzystane w Państwa placówkach,  na stronach internetowych i w środowisku lokalnym.

      Jednocześnie prosimy w miarę możliwości o informację zwrotną, np. w formie wiadomości e-mail, z załączonym linkiem do zamieszczonych przez Państwa materiałów kampanii.

       

                  Z poważaniem

      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

      w Nowym Targu

                                                                                                                mgr. inż. Jolanta Bakalarz

      Załącznik:

      linki do materiałów kampanii #SzczepimySię                                            

     • Wytyczne sanitarne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych

     • Szanowni Państwo,

      od 18 stycznia br. przywracamy zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

      Aby umożliwić uczniom i nauczycielom bezpieczny powrót do szkół, przygotowaliśmy we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym odpowiednie wytyczne. Opierają się one w dużej mierze na zapisach znanych już m.in. z września 2020 r. 

      W wytycznych znajdują się rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

      Wytyczne załączam do wiadomości. Znajdą je Państwo także na naszej stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3.

      Szczegółowe regulacje dotyczące powrotu uczniów do szkół będą ujęte w rozporządzeniu, które już wkrótce Państwu przekażemy.

      Z wyrazami szacunku 

      Przemysław Czarnek Minister Edukacji i Nauki


      wytyczne_mein_mz_i_gis_dla_klas_iiii_szkol_podstawowych.pdf​​​​​​​

     • Szanowni Rodzice i drodzy Uczniowie klas  I – III

     • Z przyjemnością informuję, że od 18.01.2021 klasy I-III rozpoczynają naukę w szkole. W trosce o zdrowie dzieci, nauczycieli, pracowników obsługi i Waszych rodzin szkoła będzie respektować Wytyczne MEiN, MZ i GIS. W związku z tym bardzo proszę o zapoznanie się z treścią dołączonych wytycznych.

      To w jaki sposób będziemy  przestrzegać reżimu sanitarnego zadecyduje o powrocie  pozostałych klas od 01.02.2021.

      Informuję, że regulamin zdalnego nauczania pozostaje bez zmian.

      Wyjątek to lokalizacja szatń. Klasa pierwsza będzie zajmować szatnie po prawej stronie w 1 boksie zaraz za drzwiami, natomiast klasa 2 i 3 tą, którą zajmowali wcześniej, czyli po lewej stronie z korytarza.

      Godziny rozpoczęcia lekcji bez zmian, dzieci przychodzą od godziny 8.45-8.55 (nie wcześniej) i wychodzą do klas. Świetlica czynna bez zmian od godz.8.00.

      W razie pytań lub niejasności proszę kontaktować się z wychowawcami. W razie, gdy w dalszym ciągu będą niejasności proszę o kontakt z Dyrektorem: 505 596 865.

      Z poważaniem Dyrektor SP2 w Podwilku
      Mgr Alina Leksander

       

       

     • Święta Bożego Narodzenia

     • W imieniu Samorządu Uczniowskiego chciałabym złożyć serdeczne życzenia Dyrekcji, Nauczycielom oraz wszystkim Uczniom naszej szkoły.

      Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy Rok.
       

      W tym wyjątkowym czasie chcę życzyć przedstawicielom całej społeczności szkolnej wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań.

      Tatiana Bryja

      Prezentacja - Swieta_Bozego_Narodzenia.pptx

     • WESOŁYCH ŚWIĄT

     • Życzenia składają

      Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Podwilku Alina Leksanderwraz

      z Gronem Pedagogicznym i Pracownikami

     • Mikołajki 2020

     • Wyróżnienie w gminnym  konkursie "Mikołajki 2020" zdobył nasz uczeń z kl. 2 Konrad Swienty.

      Gratulujemy.

    • Zostań świętym Mikołajem!
     • Zostań świętym Mikołajem!

     • Tradycyjnie, 6 grudnia to dzień radosnego wyczekiwania św. Mikołaja z workiem prezentów. A gdyby tak samemu zostać św. Mikołajem i podarować najcenniejszy dar, jakim jest krew?

      Dziś bardzo wiele osób czeka właśnie na ten wyjątkowy prezent, który jest bezcennym lekarstwem. Oddać krew i tym samym podarować komuś  zdrowie będzie można w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce, dokładnie 6 grudnia, w godz. od 8:00 do 13:00.
      Zachęcamy również osoby po przebytym zakażeniu COVID – 19 do oddania osocza, który jest najskuteczniejszym lekiem dla osób z ciężkim przebiegiem choroby wywołanym COVID – 19.

      Jest to już kolejna akcja organizowana we współpracy Gminy Jabłonka i Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie – oddział terenowy Nowy Targ. Mamy nadzieję, że i tym razem mieszkańcy Orawy nie zawiodą i podarują krew.

      Szczegółowe informacje RCKiK o tym, kto może oddać krew znajdują się pod adresem: http://rckik.krakow.pl/jak-oddac-krew/

       

     • Poradnik MEN dotyczący zdalnej nauki I-III

     • Szanowni Państwo,

      Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało praktyczny poradnik dotyczący zdalnej edukacji w klasach I-III szkoły podstawowej. W materiale zebraliśmy wskazówki dotyczące planowania i organizacji czasu spędzanego z dzieckiem w domu oraz odnośniki do materiałów, które mogą być wykorzystywane do nauki na odległość. W poradniku przedstawiliśmy także praktyczne porady na temat wczesnego wspomagania rozwoju realizowanego w warunkach domowych.

      Z publikacji mogą korzystać rodzice oraz nauczyciele uczniów z klas I-III szkoły podstawowej.

      Zachęcam Państwa do zapoznania się z poradnikiem oraz proszę o przekazanie go nauczycielom i rodzicom.

       

      Z poważaniem
      Anna Ostrowska
      Rzecznik Prasowy MEN 

     • Wykłady profilaktyczne

     • Zapraszamy do wzięciu udziału w wykładach profilaktycznych, które odbędą się 20 listopada 2020 r. o godz. 17.00 Wykłady będą prowadzone w formie spotkania online.

      Program:

      20 listopada 2020 godz. 17.00-18.30

      cz.1 - 45 min – Profilaktyka zintegrowana – nowoczesne narzędzie dla każdego!

      cz.2 – 45 min – Teoria podstawą praktyki – co ja z tego będę mieć?

      Zachęcamy do śledzenia relacji na stronie Gminy Jabłonka https://www.jablonka.pl

     • Sukcesy naszych uczniów

     • Po raz kolejny uczniowie naszej Szkoły zajęli wysokie lokaty w Przeglądzie Recytatorskim im. Katarzyny Kracik w Spytkowicach. W tym roku konkurs odbył się w formie zdalnej.

      Uczeń klasy II Stanisław Naciasta zdobył I miejsce w kategorii gwara - gadka klas I – III (nauczyciel przygotowujący: A. Gacek).

      Natomiast w kategorii gwara – gadka klas I – VI  uczennica klasy IV Gabriela Burdyl również zdobyła I miejsce (nauczyciel przygotowujący: G. Możdżeń).

      Wyróżnienie w kategorii wiersz kl. I – III zdobył uczeń kl. III Franciszek Król (nauczyciel przygotowujący: Daria Blańda)

      W konkursie wzięła także udział uczennica kl. VIII Tatiana Bryja.

      Dyrekcja i Grono Pedagogiczne serdecznie gratulują wszystkim uczestnikom i życzą kolejnych sukcesów.

    • Kody do Librusa
     • Kody do Librusa

     • Szanowni Rodzice.

      Dyrektor SP 2 w Podwilku zaprasza Rodziców po osobisty odbiór kodów do Librusa ( Dziennika elektronicznego) 18.11.2020 r. tj. środa.

      Uprzejmie proszę o dostosowanie się do poniższego harmonogramu:

      kl. 8 godz. 8.00 - 8.30,

      kl. 7 godz. 8.30 - 9.00,

      kl. 6 godz. 9.00 - 9.30,

      kl. 5 godz. 9.30 - 10.00,

      kl. 4 godz. 10.30 - 11.00,

      kl. 3 godz. 11.00 - 11.30,

      kl. 2 godz. 11.30 - 12.00,

      kl. 1 godz. 12.00 - 12.30.

      Jeżeli posiadacie dwoje, troje dzieci, to wybieramy jedną podana godzinę. Do szkoły może wchodzić naraz 5 osób w maseczkach. Gdyby ktoś nie mógł przyjść w środę to proszę w czwartek tj. 19.11.2020 o tych samych godzinach.

      Z poważaniem - Dyrektor A. Leksander.