• Organizujemy pomoc psychologiczną dla uczniów, nauczycieli i rodziców

     • Kuratorium Oświaty w Krakowie uruchamia dwa numery telefonów, pod którymi możecie Państwo zgłaszać problemy, z jakimi spotkacie się w kontakcie z dziećmi, które wracają do szkół. Zebrane w ten sposób informacje będą przekazane zespołowi profesjonalistów – psychologów i psychiatrów, w celu zbudowania systemu wsparcia dla nauczycieli w pracy z uczniami mającymi problemy w powrocie do rzeczywistości szkolnej.

      Wszyscy jesteśmy świadomi, że czas izolacji i pracy zdalnej, brak kontaktu z nauczycielami i kolegami, a także specyficzne warunki domowe i konieczność przebywania w zamkniętym środowisku najbliższej rodziny, a także poczucie zagrożenia w kontaktach z innymi osobami, często pozostawiły niekorzystne ślady na psychice uczniów. W Kuratorium Oświaty w Krakowie budujemy w ramach Koalicji dla Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży systemowe wsparcie w wychodzeniu z pandemicznego zamknięcia i izolacji. Psychiatrzy, psycholodzy i pedagodzy razem będą budować sprawny i drożny system wsparcia dla uczniów, nauczycieli i rodzin uczniów. Państwo wychowawcy pracujący w klasach najmłodszych jesteście pierwszymi, którzy zaobserwują i zdiagnozują problemy swoich podopiecznych. Prosimy bardzo o dzielenie się swoimi obserwacjami. Musimy razem odbudować więzi międzyludzkie ze szczególnym wskazaniem na dobro dziecka.

      Telefony czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-15.00:

      tel. 12 448-11-38 – pani Sylwia Gurgacz, wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie

      tel. 33 823-33-24 – pani Joanna Karp, starszy wizytator wadowickiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Krakowie

    • Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022
     • Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

     • Ogłaszamy terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

      Najważniejsze informacje

      • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.
      • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.
      • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.
      • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.
      • W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
      • W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.
      • Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.
      • Ogłoszony harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające (o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe).
      • W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminach określonych w tabeli.
      • Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).
      • Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

      https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol

     • #SzczepimySię

     • Nowy Targ, dnia 26 stycznia 2021 roku

      Znak: PZ.966.20.12.2021

      Szanowni Państwo Dyrektorzy

      szkoły podstawowe/ średnie/ przedszkola

      wg rozdzielnika

                     

      Sprawa: materiały promocyjne kampanii #SzczepimySię

      Szanowni Państwo

                Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu, w związku z trwającą akcją promującą szczepienia przeciw Covid-19, zwraca się z prośbą o współpracę i pomoc w działaniach edukacyjnych i informacyjnych kierowanych do społeczności lokalnej.
      W załączeniu przesyłamy Państwu materiały promocyjne ogólnopolskiej kampanii #SzczepimySię, które mogą być wykorzystane w Państwa placówkach,  na stronach internetowych i w środowisku lokalnym.

      Jednocześnie prosimy w miarę możliwości o informację zwrotną, np. w formie wiadomości e-mail, z załączonym linkiem do zamieszczonych przez Państwa materiałów kampanii.

       

                  Z poważaniem

      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

      w Nowym Targu

                                                                                                                mgr. inż. Jolanta Bakalarz

      Załącznik:

      linki do materiałów kampanii #SzczepimySię                                            

     • Wytyczne sanitarne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych

     • Szanowni Państwo,

      od 18 stycznia br. przywracamy zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

      Aby umożliwić uczniom i nauczycielom bezpieczny powrót do szkół, przygotowaliśmy we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym odpowiednie wytyczne. Opierają się one w dużej mierze na zapisach znanych już m.in. z września 2020 r. 

      W wytycznych znajdują się rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

      Wytyczne załączam do wiadomości. Znajdą je Państwo także na naszej stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3.

      Szczegółowe regulacje dotyczące powrotu uczniów do szkół będą ujęte w rozporządzeniu, które już wkrótce Państwu przekażemy.

      Z wyrazami szacunku 

      Przemysław Czarnek Minister Edukacji i Nauki


      wytyczne_mein_mz_i_gis_dla_klas_iiii_szkol_podstawowych.pdf​​​​​​​

     • Szanowni Rodzice i drodzy Uczniowie klas  I – III

     • Z przyjemnością informuję, że od 18.01.2021 klasy I-III rozpoczynają naukę w szkole. W trosce o zdrowie dzieci, nauczycieli, pracowników obsługi i Waszych rodzin szkoła będzie respektować Wytyczne MEiN, MZ i GIS. W związku z tym bardzo proszę o zapoznanie się z treścią dołączonych wytycznych.

      To w jaki sposób będziemy  przestrzegać reżimu sanitarnego zadecyduje o powrocie  pozostałych klas od 01.02.2021.

      Informuję, że regulamin zdalnego nauczania pozostaje bez zmian.

      Wyjątek to lokalizacja szatń. Klasa pierwsza będzie zajmować szatnie po prawej stronie w 1 boksie zaraz za drzwiami, natomiast klasa 2 i 3 tą, którą zajmowali wcześniej, czyli po lewej stronie z korytarza.

      Godziny rozpoczęcia lekcji bez zmian, dzieci przychodzą od godziny 8.45-8.55 (nie wcześniej) i wychodzą do klas. Świetlica czynna bez zmian od godz.8.00.

      W razie pytań lub niejasności proszę kontaktować się z wychowawcami. W razie, gdy w dalszym ciągu będą niejasności proszę o kontakt z Dyrektorem: 505 596 865.

      Z poważaniem Dyrektor SP2 w Podwilku
      Mgr Alina Leksander

       

       

     • Święta Bożego Narodzenia

     • W imieniu Samorządu Uczniowskiego chciałabym złożyć serdeczne życzenia Dyrekcji, Nauczycielom oraz wszystkim Uczniom naszej szkoły.

      Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy Rok.
       

      W tym wyjątkowym czasie chcę życzyć przedstawicielom całej społeczności szkolnej wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań.

      Tatiana Bryja

      Prezentacja - Swieta_Bozego_Narodzenia.pptx

     • WESOŁYCH ŚWIĄT

     • Życzenia składają

      Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Podwilku Alina Leksanderwraz

      z Gronem Pedagogicznym i Pracownikami

     • Mikołajki 2020

     • Wyróżnienie w gminnym  konkursie "Mikołajki 2020" zdobył nasz uczeń z kl. 2 Konrad Swienty.

      Gratulujemy.

    • Zostań świętym Mikołajem!
     • Zostań świętym Mikołajem!

     • Tradycyjnie, 6 grudnia to dzień radosnego wyczekiwania św. Mikołaja z workiem prezentów. A gdyby tak samemu zostać św. Mikołajem i podarować najcenniejszy dar, jakim jest krew?

      Dziś bardzo wiele osób czeka właśnie na ten wyjątkowy prezent, który jest bezcennym lekarstwem. Oddać krew i tym samym podarować komuś  zdrowie będzie można w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce, dokładnie 6 grudnia, w godz. od 8:00 do 13:00.
      Zachęcamy również osoby po przebytym zakażeniu COVID – 19 do oddania osocza, który jest najskuteczniejszym lekiem dla osób z ciężkim przebiegiem choroby wywołanym COVID – 19.

      Jest to już kolejna akcja organizowana we współpracy Gminy Jabłonka i Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie – oddział terenowy Nowy Targ. Mamy nadzieję, że i tym razem mieszkańcy Orawy nie zawiodą i podarują krew.

      Szczegółowe informacje RCKiK o tym, kto może oddać krew znajdują się pod adresem: http://rckik.krakow.pl/jak-oddac-krew/

       

     • Poradnik MEN dotyczący zdalnej nauki I-III

     • Szanowni Państwo,

      Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało praktyczny poradnik dotyczący zdalnej edukacji w klasach I-III szkoły podstawowej. W materiale zebraliśmy wskazówki dotyczące planowania i organizacji czasu spędzanego z dzieckiem w domu oraz odnośniki do materiałów, które mogą być wykorzystywane do nauki na odległość. W poradniku przedstawiliśmy także praktyczne porady na temat wczesnego wspomagania rozwoju realizowanego w warunkach domowych.

      Z publikacji mogą korzystać rodzice oraz nauczyciele uczniów z klas I-III szkoły podstawowej.

      Zachęcam Państwa do zapoznania się z poradnikiem oraz proszę o przekazanie go nauczycielom i rodzicom.

       

      Z poważaniem
      Anna Ostrowska
      Rzecznik Prasowy MEN 

     • Wykłady profilaktyczne

     • Zapraszamy do wzięciu udziału w wykładach profilaktycznych, które odbędą się 20 listopada 2020 r. o godz. 17.00 Wykłady będą prowadzone w formie spotkania online.

      Program:

      20 listopada 2020 godz. 17.00-18.30

      cz.1 - 45 min – Profilaktyka zintegrowana – nowoczesne narzędzie dla każdego!

      cz.2 – 45 min – Teoria podstawą praktyki – co ja z tego będę mieć?

      Zachęcamy do śledzenia relacji na stronie Gminy Jabłonka https://www.jablonka.pl

     • Sukcesy naszych uczniów

     • Po raz kolejny uczniowie naszej Szkoły zajęli wysokie lokaty w Przeglądzie Recytatorskim im. Katarzyny Kracik w Spytkowicach. W tym roku konkurs odbył się w formie zdalnej.

      Uczeń klasy II Stanisław Naciasta zdobył I miejsce w kategorii gwara - gadka klas I – III (nauczyciel przygotowujący: A. Gacek).

      Natomiast w kategorii gwara – gadka klas I – VI  uczennica klasy IV Gabriela Burdyl również zdobyła I miejsce (nauczyciel przygotowujący: G. Możdżeń).

      Wyróżnienie w kategorii wiersz kl. I – III zdobył uczeń kl. III Franciszek Król (nauczyciel przygotowujący: Daria Blańda)

      W konkursie wzięła także udział uczennica kl. VIII Tatiana Bryja.

      Dyrekcja i Grono Pedagogiczne serdecznie gratulują wszystkim uczestnikom i życzą kolejnych sukcesów.

    • Kody do Librusa
     • Kody do Librusa

     • Szanowni Rodzice.

      Dyrektor SP 2 w Podwilku zaprasza Rodziców po osobisty odbiór kodów do Librusa ( Dziennika elektronicznego) 18.11.2020 r. tj. środa.

      Uprzejmie proszę o dostosowanie się do poniższego harmonogramu:

      kl. 8 godz. 8.00 - 8.30,

      kl. 7 godz. 8.30 - 9.00,

      kl. 6 godz. 9.00 - 9.30,

      kl. 5 godz. 9.30 - 10.00,

      kl. 4 godz. 10.30 - 11.00,

      kl. 3 godz. 11.00 - 11.30,

      kl. 2 godz. 11.30 - 12.00,

      kl. 1 godz. 12.00 - 12.30.

      Jeżeli posiadacie dwoje, troje dzieci, to wybieramy jedną podana godzinę. Do szkoły może wchodzić naraz 5 osób w maseczkach. Gdyby ktoś nie mógł przyjść w środę to proszę w czwartek tj. 19.11.2020 o tych samych godzinach.

      Z poważaniem - Dyrektor A. Leksander.

    • "NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI"
     • "NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI"

     • 11 listopada , jak co roku obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości i zarazem święto państwowe dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku, po 123 latach zaborów( 1795-1918). Siłą rzeczy data 11 listopada jest datą umowną i symboliczną. Cóż takiego wydarzyło się 11 listopada 1918 roku? Dwa wydarzenia miały miejsce- po pierwsze 11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna przekazała zwierzchnią władzę wojskową Józefowi Piłsudskiemu, którego Niemcy wypuścili z więzienia w Magdeburgu, a po drugie we Francji w Compiegne tego dnia podpisano rozejm kończący działania zbrojne I wojny światowej. Tak naprawdę Polacy musieli walczyć o niepodległość Ojczyzny i wyrywać polskie ziemie okupantom. Niemcy choć przegrane w I wojnie światowej nie chciały oddać Wielkopolski i Śląska. Odzyskaliśmy te piastowskie ziemie zwyciężając w powstaniu wielkopolskim (1918) i w 3 powstaniach śląskich( 1919, 1920, 1921). Walczyliśmy z Litwinami o Wilno i okolice, z Czechami, którzy najechali i podle zagarnęli Zaolzie, odepchnęliśmy ataki Ukraińców i najgorszą -pogańską, ateistyczną dzicz czyli Sowietów okrążających już Warszawę.

      Trzeba o tym pamiętać, a zwłaszcza należy pamiętać o milionach Polaków i Polek- którzy nie szczędzili krwi i wysiłku by odzyskać niepodległą Polskę-Ojczyznę. Ale niepodległość  została tez wymodlona i wybłagana przez Polaków żyjących i tych na" drugim brzegu" w wieczności. Ileż było interwencji Niebios i osobiście Matki Najświętszej- jak chociażby podczas bitwy warszawskiej( 15,16 sierpnia 1920 r.). Czy Polacy o tym wiedzą? Czy dziś ktoś tego uczy? Czy jako Polacy jesteśmy z tego powodu dumni?. Nie wolno zapominać, że na świecie liczą się tylko te narody, których młodzież uczy się i zna własną historię ( Amerykanie, Żydzi, Niemcy, Chińczycy). A my Polacy czym jesteśmy i czym mamy być ?( robotnikami, pachołkami, tanią siłą roboczą).

      Choć miliony pracowały na niepodległość, to jednak szczególne zasługi mają: Roman Dmowski, Wincenty Witos, Ignacy Jan Paderewski, Wojciech Korfanty, Józef Haller, Józef Piłsudski,  Ignacy Daszyński i wybitni książęta Kościoła- św.abp.Jerzy Bilczewski, św.abp.Józef Sebastian Pelczar, abp.Adam książę Sapieha, abp.Józef Teodorowicz. Śmiało te postaci możemy nazwać Ojcami Założycielami Odrodzonej Polski.

      Cześć i chwała bohaterom.!!!

       

      opracował: A.Kwiecień

      „MARSZ PIERWSZEJ BRYGADY - BOHATEROM WALK O NIEPODLEGŁĄ” Film powstał z nagrań przesłanych do MON z okazji 102. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W projekcie wzięło udział ponad 150 wykonawców i Orkiestra Wojskowa w Bydgoszczy.

     • Nauka zdalna 1-3

     • Szanowni Rodzice i Uczniowie

       

      Nauka zdalna klas 1-3 odbywa się na takich samych zasadach jak i klas 4-8. Wszystkie lekcje rozpoczynają się zgodnie z podziałem godzin i trwają 30 minut. Resztę czasu uczniowie pracują samodzielnie. Wszyscy uczniowie otrzymali kody do i zostali przeszkoleni odnośnie logowania się w programie Teams. Wszyscy wychowawcy przekazali informacje rodzicom przez grupy Messenger, telefonicznie lub bezpośrednio na Teamsie. W razie niejasności proszę o kontakt z wychowawcą lub z dyrektorem.

       

      Z poważaniem

      Alina Leksander

     • Komunikat

     • Szanowni Rodzice i Uczniowie SP2 w Podwilku.

       

      Nauka zdalna dla klas 4-8 odbywać się będzie wg planu lekcji w aplikacji Teams. Nauczyciele będą łączyć się z uczniami tak jak to miało miejsce od marca do czerwca 2020r.

      Klasy 1-3 przychodzą do szkoły wg planu lekcji i maja wszystkie zajęcia. Uczniowie kl. 2 i 3 mogą przychodzić bez opieki, a kl.1 tak jak do tej pory. Kuchnia szkolna pracuje bez zmian.

      W razie pytań proszę dzwonić do szkoły.

      Z poważaniem Alina Leksander – Dyrektor SP2

     • Szanowni Rodzice i Uczniowie

     •  

      Od 26.10.2020r. do 8.11.2020r.  klas IV - VIII rozpoczyna się zdalne nauczanie. Będzie to trudny okres dla Dyrektora, Nauczycieli, Uczniów i Was rodziców. Szkoła otrzymała do tej pory tylko 5 laptopów,  które są podłączone do monitorów i tablic interaktywnych w klasach. Pozostały stary sprzęt w ilości 11 sztuk znajduje się w pracowni informatycznej. Są to komputery stacjonarne i laptopy, które będą używane na zajęciach informatyki w klasach I-III. Od poniedziałku nauczyciele zajęcia zdalne będą prowadzić ze szkoły i na sprzęcie szkolnym. Lekcje będą odbywać się zgodnie z planem lekcji. Szkoła funkcjonuje normalnie. Klasy I-III przychodzą według planu lekcji. 

      Bardzo proszę nie dajmy ponieść się emocjom, ponieważ wszyscy od poniedziałku znajdziemy się trudnej sytuacji.

      Liczę na Wasze wsparcie i zrozumienie.

       

       

      Z poważaniem

      Mgr Alina Leksander

      Dyrektor szkoły

    • Konkurs
     • Konkurs

     • Nie daj się monotonii!
      Zawalcz z nami o lepszy świat !
      I pozostaw po sobie ślad….!

      Drogi uczniu, droga uczennico.

      Zrób sobie chwilkę przerwy od nauki i napisz krótki wiersz lub rymowankę na ważne tematy, związane z profilaktyką.

      Temat: profilaktyka antyalkoholowa, antynikotynowa, higiena osobista, bezpieczeństwo, kultura słowa, wartości, przyjaźń, rodzina, ekologia, wiara, uzależnienia, stres, agresja i wiele innych ważnych dla was zagadnień
      Termin wykonania i odesłania pracy upływa 11 grudnia 2020 roku.

      Sposób wykonania: Tekst w MS Word, czcionka Times New Roman rozmiar 14. NALEŻY DOŁĄCZYĆ ZGODĘ RODZICA (Załącznik do pobrania) za pomocą skanu lub zdjęcia z widocznym czytelnym podpisem
      Prace wysyłamy na e-mail: sekretarz@jablonka.pl

      Każdy tekst należy podpisać imieniem, nazwiskiem, podać klasę/wiek, szkołę i miejscowość, z której pochodzisz.

      Prace można zgłosić również u dyrektora, pedagoga szkolnego, wychowawcy, który prześle je na wyżej wymieniony adres.

      Nagroda: Najlepsze prace zostaną opublikowane w najnowszym wydaniu „Kolorowej Profilaktyki”, autorzy nagrodzonych prac otrzymają atrakcyjne nagrody

      Pamiętaj, możesz przejść do historii i zdobyć pierwsze doświadczenia jako współredaktor.

      ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU

      Wójt Gminy Jabłonka, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Autorzy Kolorowej Profilaktyki

      Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział i przetwarzanie danych osobowych dziecka na potrzeby konkursu pn. „Nie daj się monotonii! Zawalcz o lepszy świat! 2” (.docx)