• Zawieszenie zajęć stacjonarnych

     • Zawieszamy na dwa tygodnie zajęcia stacjonarne
      dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej
      i uczniów szkół ponadpodstawowych

       

      Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

      Szkoły i placówki, w których nie będą zawieszone zajęcia stacjonarne

      Nauka dla dzieci w przedszkolach i uczniów klas I-III szkół podstawowych pozostaje bez zmian. 

      Stacjonarnie pracują również szkoły specjalne w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

      Dyrektorzy szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, a także szkół specjalnych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej będą mogli sami w tym okresie decydować o trybie nauczania w klasach IV-VIII szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych.

      Wsparcie dla uczniów, w tym z niepełnosprawnością

      Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły będzie zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).

      Kształcenie zawodowe

      Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe również w całości przechodzą na zdalne nauczanie. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik. Praktyki zawodowe zaplanowane do realizacji w okresie całkowitego ograniczenia realizowane są zdalnie – w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa, mogą być także zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego.

      W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący  młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19. 

      Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

      Departament Informacji i Promocji

      Ministerstwo Edukacji Narodowej

    • Ślubowanie pierwszoklasistów
     • Ślubowanie pierwszoklasistów

     • Dnia 14 października 2020r. w Szkole Podstawowej Nr2 w Podwilku odbyło się Uroczyste Ślubowanie uczniów klasy I.

      Jest to wyjątkowy dzień nie tylko dla wszystkich pracowników oświaty, ale również dla pierwszoklasistów naszej Szkoły. W związku z panującą sytuacją uroczystość ta miała nieco inny charakter niż w lata poprzednich. Na uroczystość zaproszeni byli: Dyrektor szkoły, wychowawczyni klasy I oraz rodzice naszych pierwszaków.

      Dzieci pod kierunkiem wychowawczyni przygotowały program słowno-muzyczny, w którym wykazali, że są gotowi zostać pełnoprawnymi uczniami. Po złożonym przez nich ślubowaniu pani dyrektor Alina Leksander pasowała dzieci klasy pierwszej na uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Podwilku.

     • Podziękowania dla Wójta Gminy Jabłonka

     • Szanowny Panie Wójcie,

      Dyrektor i nauczyciele SP nr 2 w Podwilku serdecznie dziękują za budujące życzenia i docenienie trudu naszej pracy. Dziękujemy za osłodzenie naszego święta pięknym tortem.
      Życzymy Panu Wójtowi dużo zdrowia i sił potrzebnych do pełnienia funkcji włodarza w tak trudnych czasach dla polskiej oświaty.

      Z wyrazami szacunku

      Alina Leksander - Dyr. SP2 w Podwilku

     • DEN

     • Szanowni Państwo Dyrektorzy,

      z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę złożyć Państwu, wszystkim nauczycielom oraz pracownikom Państwa placówki najlepsze życzenia. Jeszcze raz dziękuję za wspólny wysiłek oraz świadome i pełne rozsądku podejście do kwestii bezpieczeństwa. Przyjmijcie Państwo wyrazy uznania oraz szacunku. 

      W załączeniu przekazuję list z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Proszę o udostepnienie go pracownikom Państwa placówki.

       

      Z poważaniem

      Dariusz Piontkowski 

      Minister Edukacji Narodowej 

     • Wybory do Samorządu Uczniowskiego

     • W dniu 1 października 2020r. w naszej szkole odbyły się wybory na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Głosy oddawano pod nadzorem Komisji Wyborczej, do której należeli:

      - Natalia Tylczak
      - Karolina Moniak
      - Piotr Sarniak
      - mgr Agata Gacek

      Kandydaci:

      - Tatiana Bryja
      - Julia Gołucka
      - Oliwia Mastela

      Na podstawie wyników, Komisja Wyborcza stwierdza, że Przewodniczącym SU w roku szkolnym 2020/2021 zostaje: 
      Tatiana Bryja.

      Skład SU na rok szkolny 2020/2021:

      Przewodnicząca: Tatiana Bryja
      Zastępca: Oliwia Mastela
      Sekretarz: Julia Gołucka
      Opiekun SU: mgr Agata Gacek

     • Ważne informacje dla Rodziców SP 2 w Podwilku

     • Szanowni Rodzice.

      Dyrektor A. Leksander informuje, że sekretariat szkoły czynny jest w godzinach od 11.30-15.30 (od 15.00
      p. Sekretarka może odwozić do Urzędu Gminy w Jabłonce ważne dokumenty).

      Telefony odbiera dyrektor codziennie od godz. 8.00-8.45 szkolny 182852924 i od godz. 13.30-15.00. w środy i czwartki od 8.00-15.00.

      W razie problemu z łączeniem stacjonarnym proszę dzwonić na komórkę 505 596 865 codziennie od 8.00-15.00. Jeżeli Państwo chcecie się kontaktować z wychowawcami, to proszę dzwonić na przerwach:

      8.45, 9.35, 10.25, 11.25, 12.25, 13.15 lub po lekcjach.

      W związku z duża absencją nauczycieli w szkole są organizowane zastępstwa doraźne. Jeżeli będą lekcje odwołane to o tym fakcie zostaniecie osobiście poinformowani. Do szkoły mogą przychodzić tylko osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów.

      Informuję również, że przez pierwszy rok prowadzimy równolegle dziennik w wersji papierowej i wdrażamy dziennik elektroniczny.  Na prowadzenie dziennika elektronicznego jako jednego dokumentu zgodę wyraża Organ Prowadzący szkołę na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 25.08.2017 (Dz.U. z 2017,.poz 1646) & 21 ust.2 & 22. Po akceptacji otrzymacie Państwo hasła do dziennika, o czym informowałam na zebraniach rodzicielskich 16.09.20 i 17.09.2020, a frekwencja była duża.

      W chwili pandemii szkoła boryka się z bardzo licznymi i poważnymi problemami i dlatego proszę Rodziców o współpracę i ludzkie zrozumienie. Jeżeli są sprawy o których chcecie rozmawiać i mieć informacje, to proszę umówić się na spotkanie z dyrektorem szkoły lub odpowiednim nauczycielem.

      Z poważaniem

      Alina Leksander – Dyrektor SP 2.

       

     • Szanowni Rodzice

     • W związku z czerwoną strefą proszę, aby przychodzić do szkoły w maseczkach i wchodzić tylko po 3 rodziców do szatni z dzieckiem i po przebraniu natychmiast opuścić szkołę, aby wchodzili następni rodzice. Proszę przestrzegać godzin wchodzenia odpowiednich klas.
      W chwili obecnej jest dużo zachorowań i musimy chronić wszystkich uczniów.

       

      Proszę dostosować się do wytycznych.

      Z poważaniem
      Dyrektor Alina Leksander

     • Podwilk w strefie czerwonej

     • Powiat nowotarski od soboty 03.10.2020 r. znajdzie się w strefie czerwonej.

      W strefie czerwonej obowiązuje m.in. obowiązek noszenia maseczek lub przyłbic na ulicach i miejscach publicznych, zakaz organizowania kongresów i targów, działania sanatoriów, parków rozrywki i wesołych miasteczek. Limit osób obowiązuje w siłowniach (jedna na 10 m kw), w kinach (może być 25 proc. publiczności), w kościołach lub w innych obiektach kultu dopuszczalne jest 50 proc. obłożenia budynku, a na zewnątrz limit wyniesie 150 osób. Ograniczona jest też liczba osób, które biorą udział w uroczystościach rodzinnych i w weselach - do 50 osób, z wyłączeniem obsługi.

     • Regulamin pracy szkoły w czasie pandemii

     • Regulamin pracy szkoły w czasie pandemii

      Szkoły Podstawowej Nr 2 w Podwilku

       

      Regulamin opracowano na podstawie wytycznych MEN, MZ
      i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek
      od 1 września 2020 r.

       

      § 1

      Ogólne zasady organizacji pracy

       

      1. Od 1 września 2020r. nauka w Szkole Podstawowej nr 2 w Podwilku  odbywać się będzie w formie tradycyjnej.
      2. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego, dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
       i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł przejść na inną formę kształcenia – mieszaną formę kształcenia lub kształcenie zdalne.
      3. Zajęcia prowadzone będą jednozmianowo od godziny 8.00 dla klas 4-8 a od 8.50 dla klas 1-
      4. Na terenie szkoły nie mogą przebywać osoby z zewnątrz, zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.
      5. W przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego, osoby z zewnątrz są zobowiązane do osłony ust i nosa oraz dezynfekcji rąk.
      6. Osoby z zewnątrz mogą przebywać tylko na parterze w budynku , po terenie szkoły mogą przemieszczać się wyłącznie za zgodą dyrektora lub upoważnionego pracownika.
      7. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają w kwarantannie lub w izolacji.
      8. Każda osoba wchodząca do budynku szkoły ma obowiązek dezynfekcji rąk.
      9. Każdy uczeń i każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do używania maseczki lub przyłbicy w przestrzeni wspólnej szkoły (korytarze, świetlica, toalety itp.) tj. na przerwach na korytarzu .Uczniowie w klasie NA LEKCJI I PRZERWIE
       W KLASACH SĄ BEZ MASECZEK.
      10. Na każdym korytarzu znajdują się pojemniki przeznaczone na zużyte maseczki.
      11. Każdego ucznia obowiązują również zasady określone w Statucie Szkoły oraz wprowadzone Zarządzeniami Dyrektora Szkoły i Regulaminami.

      [...]

     • ZEBRANIE RODZICIELSKIE

     • DYREKTOR SZKOŁY I NAUCZYCIELE ZAPRASZAJĄ

      RODZICÓW NA ZEBRANIE RODZICIELSKIE:

      KLASY 1-3 ŚRODA  GODZINA 16.OO  16.09.20

      KLASY 4-8 CZWARTEK GODZINA 16.00 17.09.20

      TEMAT SPOTKANIA:

      1. ZATWIERDZENIE PROGRAMU PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEGO.
      2. WYBÓR RADY RODZICÓW I TRÓJEK KLASOWYCH.
      3. OMÓWIENIE REGULAMINU PRACY SZKOŁY.

      JEŻELI RODZIC MA DZIECI W RÓŻNYCH KLASACH NA ZEBRANIE PRZYCHODZI TYLKO RAZ W DOGODNYM DLA SIEBIE TERMINIE.

      Z POWAŻANIEM
      DYREKTOR SP2 W PODWILKU
      ALINA LEKSANDER

       

       

     • Podwilk w strefie niebieskiej

     • Ministerstwo Zdrowia zaktualizowało listę powiatów objętych nowymi zasadami bezpieczeństwa. Powiat nowotarski opuścił strefę z najbardziej rygorystycznymi zasadami, czyli czerwoną i znalazł się w strefie niebieskiej. Oznacza to, że aktualnie mieszkańców powiatu nowotarskiego nie obowiązują dodatkowe obostrzenia, ale takowe mogą się pojawić, gdy tendencja wzrostowa zachorowań na koronawirusa utrzyma się.

      Zmiany będą obowiązywać od 05.09.2020 r.

      Apelujemy do mieszkańców naszej gminy o dalsze stosowanie się do zasad bezpieczeństwa: zachowywanie dystansu społecznego i noszenie maseczek (przyłbic).

      Wszystkich mieszkańców prosimy o zachowania ostrożności i zdrowego rozsądku.

      Uczyńmy wszystko co w naszej mocy, by nasz powiat wkrótce opuścił niebieską strefę i jak najszybciej się “zazielenił”.

     • Komunikat!

     • Zalecenia dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie czerwonej/żółtej

      Dyrektorze,

      • Organizacja pracy szkoły powinna uwzględniać Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r., w tym w zakresie:
      1. higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni,
      2. gastronomii,
      3. organizacji pracy burs/internatu,
      4. postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły/internatu/bursy.

      https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol-dzialania-men-w-organizacji-roku-szkolnego-20202021-w-warunkach-epidemii

      Dodatkowo można:

      • ustalić godziny przychodzenia klas do szkoły (np. co 5-10 minut);
      • ustalić godziny rozpoczynania zajęć dla klas/oddziałów (np. co godzinę);
      • ograniczyć do minimum przychodzenie i przebywanie osób trzecich, w tym w strefach wydzielonych;
      • wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między uczniami w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, szatnia);
      • wprowadzić obowiązek osłony ust i nosa w przypadku zajęć praktycznych
       w ramach kształcenia w zawodzie - jeżeli nie jest możliwe zachowanie dystansu między uczniami, dezynfekcji rąk przed korzystaniem ze sprzętu, urządzeń, maszyn;
      • wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między pracownikami szkoły w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (pokój nauczycielski, korytarz);
      • wyznaczyć stałe sale lekcyjne, do których przyporządkowana zostanie jedna klasa (np. wszystkie zajęcia prowadzone przez różnych nauczycieli z daną klasą odbywają się w jednej sali);
      • ustalić adekwatną grupę dzieci uprawnionych do korzystania z zajęć świetlicowych (pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy mogą mieć dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w strefie czerwonej i żółtej);
      • mierzyć termometrem bezdotykowym temperaturę ciała pracownikom przy wejściu do szkoły, a w przypadku gdy jest ona równa albo przekracza 38°C pracownik nie podejmuje pracy i powinien skorzystać z teteporady medycznej;
      • w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub pracownika należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała;
      • jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy (powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły) przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej,
      • jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy  37,2°C 37,9 °C – należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania dziecka ze szkoły;
      • wprowadzić zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych;
      • zorganizować prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni terenu szkoły;
      • w przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby należy poinformować rodziców o możliwości pozostania ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/ po konsultacji medycznej) i zapewnić kontakt ze szkołą na ten czas;
      • w przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego - nauczyciel prowadzący nauczanie indywidualne, może prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
     • Komunikat!

     • Podwilk, 02.09.2020

      SZANOWNI RODZICE

      Bardzo serdecznie Was pozdrawiam i pragnę rozwiać Wasze wątpliwości odnośnie Wytycznych Ministra Edukacji Narodowej i Sanepidu, które obowiązują od 01.09.2020 we wszystkich polskich szkołach.

      1. Do szkoły przychodzą dzieci zdrowe i w maseczkach( maseczki zdejmują w klasie) ,dezynfekują ręce i wychodzą do klas .Dzieci ,którym nie wolno wykonywać  w/w czynności są zwolnione na podstawie stosownego zaświadczenia lekarskiego i przynoszą swój preparat do dezynfekcji i dezynfekują  albo myją ręce w łazience koło szatni ,po czym wychodzą do klas. Preparat szkolny jest dostosowany dla dzieci i otrzymaliśmy go z Ministerstwa Edukacji Narodowej.
      2. Na przerwach dzieci przemieszczają się w maseczkach ,a podczas spożywania posiłków zdejmują je. W szkole mamy 2 przerwy 15 minutowe ,a pozostałe 5 minutowe .W razie potrzeby ,nauczyciele wietrzą sale i wprowadzają krótkie przerwy w klasie.
      3. Szkoła jest otwarta od godziny 7.15 i kto pracuje może przyprowadzić dziecko wcześniej ,ale pełną odpowiedzialność za dziecko szkoła  ponosi  od godz.7.30.  Dzieci zobowiązane są przychodzić na wyznaczone godziny i proszę się do tego dostosować.
      4. Gdy po rozpoczęciu zajęć dziecko zgłosi ,że żle się czuje ,szkoła natychmiast powiadamia rodzica ( a nie SANEPID ,KTOREMU NIE UDOSTĘPNIAMY ŻADNYCH DANYCH OSOBOWYCH) ,by odebrał dziecko do domu .Dalsze procedury  postępowania rodziców  są zawarte  w  Wytycznych (konsultacja z lekarzem rodzinnym).Dziecko w tym czasie jest odizolowane od klasy i innych nauczycieli. To jest procedura MEN i Sanepidu ,którą bezwzględnie będziemy przestrzegać ( kara dla dyrektora jest bardzo wysoka do 30 000 zł.)Mam nadzieję ,ze jest to również  Państwa dobra wola ,gdyż w domach macie na pewno starsze osoby lub chorych ,których  wspólnie będziemy chronić
      5. Szkoła nie wykonuje żadnych testów, ani nie wyraża zgody nikomu  na ich wykonanie. To jest gestia rodzica.

      Wszystkie te działania mają na celu zapewnić bezpieczeństwo dzieci i pracowników. Naszym  i Waszym zadaniem jest robić wszystko, aby jak najdłużej stacjonarnie uczyć i nie pozwolić na rozprzestrzenianie się wirusa.

      MOI DRODZY, ubolewamy, że ściągacie z internetu jakieś zaświadczenia ,w których negujecie zasady funkcjonowania szkoły podczas epidemii ( są to jednostki) . Proszę wypełniać oryginalne oświadczenia ze szkoły. Jeżeli Państwo będziecie namawiać innych do nieprzestrzegania zasad i dzieci nie będą je stosować ,to zmuszeni będziemy do poinformowania stosownych instytucji .gdyż nie może tak być ,że przez czyjeś  fanaberie przyczynia  się do  chorób dzieci i pracowników ( niektórzy są w grupie podwyższonego ryzyka i nie przeżyją  zakażenia).

      Z POWAŻANIEM

      DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR2 W PODWILKU - ALINA LEKSANDER

     • Komunikat!

     • Szanowni Rodzice,

      bardzo proszę dać dzieciom na 01.09. reklamówki lub inne torby na książki i oświadczenia.
      Oświadczenia należy wypełnić i przesłać dziećmi 02.09.2020.

      Z poważaniem
      Dyrektor A. Leksander

     • List Ministra Edukacji Narodowej

     •  

      Warszawa, 28 sierpnia 2020 r.

       

      Szanowni Państwo,

      Dyrektorzy i Nauczyciele,

      Drodzy Uczniowie i Rodzice,

       

      wkrótce rozpoczniemy nowy rok szkolny 2020/2021. Po kilkumiesięcznej przerwie uczniowie i nauczyciele wrócą do szkół i swoich codziennych obowiązków. Decyzję o przywróceniu zajęć stacjonarnych podjęliśmy po wielu rozmowach i konsultacjach z ekspertami. Wspólnie ustaliliśmy, że edukacja, podobnie jak wiele innych dziedzin życia społecznego i gospodarczego, powinna funkcjonować w sposób zbliżony do tego sprzed pandemii. Powrót dzieci do stacjonarnej nauki w szkołach zaplanowała również zdecydowana większość państw europejskich.

      Kształcenie na odległość nie zastąpi bezpośredniego kontaktu ucznia z nauczycielem, a najnowocześniejsze nawet technologie nie stworzą odpowiedniej przestrzeni do budowania trwałych relacji rówieśniczych. Przedłużająca się izolacja może w dalszej perspektywie przynieść wiele negatywnych skutków. Chodzi nie tylko o rozwój intelektualny i mniejszą efektywność procesu kształcenia na odległość, ale również o przygotowanie młodego człowieka do dorosłości, do życia w społeczeństwie, które w dużym stopniu kształtuje się w środowisku szkolnym.

      Rozumiem obawy części rodziców i nauczycieli związane z powrotem do stacjonarnych zajęć w szkołach i placówkach oświatowych. Bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i innych pracowników oraz dyrektorów, a także rodziców – to nasz priorytet. Dlatego też przygotowaliśmy odpowiednie regulacje prawne, wytyczne i zalecenia, które w przypadku większego zagrożenia epidemicznego pozwolą na wprowadzenie adekwatnych do danej sytuacji działań i środków. Stworzyliśmy elastyczne rozwiązania, takie jak możliwość realizowania nauczania w trybie mieszanym lub zdalnym zarówno dla całej szkoły, jak i poszczególnych oddziałów. Umożliwiliśmy także dyrektorom wprowadzenie dodatkowych środków bezpieczeństwa na terenie danej placówki.

      Stale współpracujemy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym i na bieżąco reagujemy na sytuację. Wspieramy dyrektorów i organy prowadzące w przygotowaniach do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Umożliwiamy dyrektorom zamówienie maseczek i płynów do dezynfekcji na potrzeby szkół. Przekażemy szkołom również termometry bezdotykowe. Środki te będą bezpłatnie dostarczane przez Ministerstwo Zdrowia.

      Wszystkim nam zależy na bezpiecznym powrocie dzieci do szkół. Chcemy, aby uczyły się one razem z rówieśnikami, przy wsparciu ze strony nauczycieli i dyrektorów. Jestem przekonany, że wspólne, odpowiedzialne działania ograniczą ryzyko oraz pozwolą na funkcjonowanie szkół i placówek w tradycyjnej formule.

      Nowy rok szkolny to, obok kwestii związanych z bezpieczeństwem, także nowe wyzwania edukacyjne i kierunki działania. Chcemy, aby nauka w szkole rozwijała umiejętności, które pozwolą młodym ludziom mierzyć się z wyzwaniami współczesnego świata. Stąd nacisk na kształtowanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności u uczniów. Ważnym elementem edukacji powinno być także stałe rozwijanie kompetencji cyfrowych, w tym bezpieczne i efektywne korzystanie
      z nowych technologii.

      Szkoła odgrywa niezwykle istotną rolę w wychowaniu młodego człowieka – uczy szacunku do własnej kultury, historii i języka ojczystego. Rok 2020 to rok wielu rocznic historycznych ważnych dla kształtowania polskiej tożsamości narodowej i pamięci zbiorowej. W maju świętowaliśmy 100. rocznicę urodzin Papieża Jana Pawła II, a w sierpniu – 100. rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. Wkrótce obchody podpisania porozumień sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”, a także kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej. Znajomość tych wydarzeń jest kluczowa zarówno dla patriotycznego wychowania młodego pokolenia, jak również dla lepszego i pełniejszego zrozumienia procesów, które dzieją się współcześnie. Chciałbym, aby te rocznice znalazły należne im miejsce w toku edukacji.

      Nie możemy zapomnieć o wychowaniu uczniów nie tylko na dobrych obywateli, ale i po prostu dobrych ludzi. Kształtowanie właściwej postawy moralnej młodego pokolenia Polaków to także bardzo ważne zadanie szkoły.

      U progu nowego roku szkolnego życzę wszystkim, aby był on spokojny i bezpieczny, a także obfitował w sukcesy edukacyjne oraz wychowawcze. Jestem przekonany, że wytrwałość w nauce i konsekwentne rozwijanie swoich talentów pozwoli uczniom osiągnąć jak najlepsze wyniki w nauce i w czerwcu przyszłego roku z dumą odebrać szkolne świadectwa.

       

      Z wyrazami szacunku

      Dariusz Piontkowski

      Minister Edukacji Narodowej

     • Godziny wejść do szkoły od 2 września!

     • Harmonogram przychodzenia do szkoły uczniów od drugiego września:

      Głównym wejściem wchodzą klasy:

      I – 8.40
      II – 8.45
      III – 8.50
      IV – 7.55

      Tylnym wejściem klasy:

      V – 7.50
      VI - 7.45
      VII – 7.40
      VIII – 7.35

      Dzieci na świetlicę mogą przychodzić od godz. 8.00.

       

      Wszystkie klasy po dezynfekcji i przebraniu butów wychodzą do swoich klas. Nikt nie zostaje w szatni, aby uniknąć zatłoczenia. W szkole zachowujemy dystans 1,5 m, a maseczki zdejmujemy dopiero w klasie. Proszę wszystkich rodziców o śledzenie strony szkoły.

       

      Z poważaniem

      Dyrektor Alina Leksander