• Ważne informacje dla Rodziców SP 2 w Podwilku

     • Szanowni Rodzice.

      Dyrektor A. Leksander informuje, że sekretariat szkoły czynny jest w godzinach od 11.30-15.30 (od 15.00
      p. Sekretarka może odwozić do Urzędu Gminy w Jabłonce ważne dokumenty).

      Telefony odbiera dyrektor codziennie od godz. 8.00-8.45 szkolny 182852924 i od godz. 13.30-15.00. w środy i czwartki od 8.00-15.00.

      W razie problemu z łączeniem stacjonarnym proszę dzwonić na komórkę 505 596 865 codziennie od 8.00-15.00. Jeżeli Państwo chcecie się kontaktować z wychowawcami, to proszę dzwonić na przerwach:

      8.45, 9.35, 10.25, 11.25, 12.25, 13.15 lub po lekcjach.

      W związku z duża absencją nauczycieli w szkole są organizowane zastępstwa doraźne. Jeżeli będą lekcje odwołane to o tym fakcie zostaniecie osobiście poinformowani. Do szkoły mogą przychodzić tylko osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów.

      Informuję również, że przez pierwszy rok prowadzimy równolegle dziennik w wersji papierowej i wdrażamy dziennik elektroniczny.  Na prowadzenie dziennika elektronicznego jako jednego dokumentu zgodę wyraża Organ Prowadzący szkołę na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 25.08.2017 (Dz.U. z 2017,.poz 1646) & 21 ust.2 & 22. Po akceptacji otrzymacie Państwo hasła do dziennika, o czym informowałam na zebraniach rodzicielskich 16.09.20 i 17.09.2020, a frekwencja była duża.

      W chwili pandemii szkoła boryka się z bardzo licznymi i poważnymi problemami i dlatego proszę Rodziców o współpracę i ludzkie zrozumienie. Jeżeli są sprawy o których chcecie rozmawiać i mieć informacje, to proszę umówić się na spotkanie z dyrektorem szkoły lub odpowiednim nauczycielem.

      Z poważaniem

      Alina Leksander – Dyrektor SP 2.

       

     • Szanowni Rodzice

     • W związku z czerwoną strefą proszę, aby przychodzić do szkoły w maseczkach i wchodzić tylko po 3 rodziców do szatni z dzieckiem i po przebraniu natychmiast opuścić szkołę, aby wchodzili następni rodzice. Proszę przestrzegać godzin wchodzenia odpowiednich klas.
      W chwili obecnej jest dużo zachorowań i musimy chronić wszystkich uczniów.

       

      Proszę dostosować się do wytycznych.

      Z poważaniem
      Dyrektor Alina Leksander

     • Podwilk w strefie czerwonej

     • Powiat nowotarski od soboty 03.10.2020 r. znajdzie się w strefie czerwonej.

      W strefie czerwonej obowiązuje m.in. obowiązek noszenia maseczek lub przyłbic na ulicach i miejscach publicznych, zakaz organizowania kongresów i targów, działania sanatoriów, parków rozrywki i wesołych miasteczek. Limit osób obowiązuje w siłowniach (jedna na 10 m kw), w kinach (może być 25 proc. publiczności), w kościołach lub w innych obiektach kultu dopuszczalne jest 50 proc. obłożenia budynku, a na zewnątrz limit wyniesie 150 osób. Ograniczona jest też liczba osób, które biorą udział w uroczystościach rodzinnych i w weselach - do 50 osób, z wyłączeniem obsługi.

     • Regulamin pracy szkoły w czasie pandemii

     • Regulamin pracy szkoły w czasie pandemii

      Szkoły Podstawowej Nr 2 w Podwilku

       

      Regulamin opracowano na podstawie wytycznych MEN, MZ
      i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek
      od 1 września 2020 r.

       

      § 1

      Ogólne zasady organizacji pracy

       

      1. Od 1 września 2020r. nauka w Szkole Podstawowej nr 2 w Podwilku  odbywać się będzie w formie tradycyjnej.
      2. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego, dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
       i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł przejść na inną formę kształcenia – mieszaną formę kształcenia lub kształcenie zdalne.
      3. Zajęcia prowadzone będą jednozmianowo od godziny 8.00 dla klas 4-8 a od 8.50 dla klas 1-
      4. Na terenie szkoły nie mogą przebywać osoby z zewnątrz, zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.
      5. W przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego, osoby z zewnątrz są zobowiązane do osłony ust i nosa oraz dezynfekcji rąk.
      6. Osoby z zewnątrz mogą przebywać tylko na parterze w budynku , po terenie szkoły mogą przemieszczać się wyłącznie za zgodą dyrektora lub upoważnionego pracownika.
      7. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają w kwarantannie lub w izolacji.
      8. Każda osoba wchodząca do budynku szkoły ma obowiązek dezynfekcji rąk.
      9. Każdy uczeń i każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do używania maseczki lub przyłbicy w przestrzeni wspólnej szkoły (korytarze, świetlica, toalety itp.) tj. na przerwach na korytarzu .Uczniowie w klasie NA LEKCJI I PRZERWIE
       W KLASACH SĄ BEZ MASECZEK.
      10. Na każdym korytarzu znajdują się pojemniki przeznaczone na zużyte maseczki.
      11. Każdego ucznia obowiązują również zasady określone w Statucie Szkoły oraz wprowadzone Zarządzeniami Dyrektora Szkoły i Regulaminami.

      [...]

     • ZEBRANIE RODZICIELSKIE

     • DYREKTOR SZKOŁY I NAUCZYCIELE ZAPRASZAJĄ

      RODZICÓW NA ZEBRANIE RODZICIELSKIE:

      KLASY 1-3 ŚRODA  GODZINA 16.OO  16.09.20

      KLASY 4-8 CZWARTEK GODZINA 16.00 17.09.20

      TEMAT SPOTKANIA:

      1. ZATWIERDZENIE PROGRAMU PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEGO.
      2. WYBÓR RADY RODZICÓW I TRÓJEK KLASOWYCH.
      3. OMÓWIENIE REGULAMINU PRACY SZKOŁY.

      JEŻELI RODZIC MA DZIECI W RÓŻNYCH KLASACH NA ZEBRANIE PRZYCHODZI TYLKO RAZ W DOGODNYM DLA SIEBIE TERMINIE.

      Z POWAŻANIEM
      DYREKTOR SP2 W PODWILKU
      ALINA LEKSANDER

       

       

     • Podwilk w strefie niebieskiej

     • Ministerstwo Zdrowia zaktualizowało listę powiatów objętych nowymi zasadami bezpieczeństwa. Powiat nowotarski opuścił strefę z najbardziej rygorystycznymi zasadami, czyli czerwoną i znalazł się w strefie niebieskiej. Oznacza to, że aktualnie mieszkańców powiatu nowotarskiego nie obowiązują dodatkowe obostrzenia, ale takowe mogą się pojawić, gdy tendencja wzrostowa zachorowań na koronawirusa utrzyma się.

      Zmiany będą obowiązywać od 05.09.2020 r.

      Apelujemy do mieszkańców naszej gminy o dalsze stosowanie się do zasad bezpieczeństwa: zachowywanie dystansu społecznego i noszenie maseczek (przyłbic).

      Wszystkich mieszkańców prosimy o zachowania ostrożności i zdrowego rozsądku.

      Uczyńmy wszystko co w naszej mocy, by nasz powiat wkrótce opuścił niebieską strefę i jak najszybciej się “zazielenił”.

     • Komunikat!

     • Zalecenia dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie czerwonej/żółtej

      Dyrektorze,

      • Organizacja pracy szkoły powinna uwzględniać Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r., w tym w zakresie:
      1. higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni,
      2. gastronomii,
      3. organizacji pracy burs/internatu,
      4. postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły/internatu/bursy.

      https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol-dzialania-men-w-organizacji-roku-szkolnego-20202021-w-warunkach-epidemii

      Dodatkowo można:

      • ustalić godziny przychodzenia klas do szkoły (np. co 5-10 minut);
      • ustalić godziny rozpoczynania zajęć dla klas/oddziałów (np. co godzinę);
      • ograniczyć do minimum przychodzenie i przebywanie osób trzecich, w tym w strefach wydzielonych;
      • wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między uczniami w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, szatnia);
      • wprowadzić obowiązek osłony ust i nosa w przypadku zajęć praktycznych
       w ramach kształcenia w zawodzie - jeżeli nie jest możliwe zachowanie dystansu między uczniami, dezynfekcji rąk przed korzystaniem ze sprzętu, urządzeń, maszyn;
      • wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między pracownikami szkoły w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (pokój nauczycielski, korytarz);
      • wyznaczyć stałe sale lekcyjne, do których przyporządkowana zostanie jedna klasa (np. wszystkie zajęcia prowadzone przez różnych nauczycieli z daną klasą odbywają się w jednej sali);
      • ustalić adekwatną grupę dzieci uprawnionych do korzystania z zajęć świetlicowych (pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy mogą mieć dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w strefie czerwonej i żółtej);
      • mierzyć termometrem bezdotykowym temperaturę ciała pracownikom przy wejściu do szkoły, a w przypadku gdy jest ona równa albo przekracza 38°C pracownik nie podejmuje pracy i powinien skorzystać z teteporady medycznej;
      • w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub pracownika należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała;
      • jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy (powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły) przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej,
      • jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy  37,2°C 37,9 °C – należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania dziecka ze szkoły;
      • wprowadzić zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych;
      • zorganizować prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni terenu szkoły;
      • w przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby należy poinformować rodziców o możliwości pozostania ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/ po konsultacji medycznej) i zapewnić kontakt ze szkołą na ten czas;
      • w przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego - nauczyciel prowadzący nauczanie indywidualne, może prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
     • Komunikat!

     • Podwilk, 02.09.2020

      SZANOWNI RODZICE

      Bardzo serdecznie Was pozdrawiam i pragnę rozwiać Wasze wątpliwości odnośnie Wytycznych Ministra Edukacji Narodowej i Sanepidu, które obowiązują od 01.09.2020 we wszystkich polskich szkołach.

      1. Do szkoły przychodzą dzieci zdrowe i w maseczkach( maseczki zdejmują w klasie) ,dezynfekują ręce i wychodzą do klas .Dzieci ,którym nie wolno wykonywać  w/w czynności są zwolnione na podstawie stosownego zaświadczenia lekarskiego i przynoszą swój preparat do dezynfekcji i dezynfekują  albo myją ręce w łazience koło szatni ,po czym wychodzą do klas. Preparat szkolny jest dostosowany dla dzieci i otrzymaliśmy go z Ministerstwa Edukacji Narodowej.
      2. Na przerwach dzieci przemieszczają się w maseczkach ,a podczas spożywania posiłków zdejmują je. W szkole mamy 2 przerwy 15 minutowe ,a pozostałe 5 minutowe .W razie potrzeby ,nauczyciele wietrzą sale i wprowadzają krótkie przerwy w klasie.
      3. Szkoła jest otwarta od godziny 7.15 i kto pracuje może przyprowadzić dziecko wcześniej ,ale pełną odpowiedzialność za dziecko szkoła  ponosi  od godz.7.30.  Dzieci zobowiązane są przychodzić na wyznaczone godziny i proszę się do tego dostosować.
      4. Gdy po rozpoczęciu zajęć dziecko zgłosi ,że żle się czuje ,szkoła natychmiast powiadamia rodzica ( a nie SANEPID ,KTOREMU NIE UDOSTĘPNIAMY ŻADNYCH DANYCH OSOBOWYCH) ,by odebrał dziecko do domu .Dalsze procedury  postępowania rodziców  są zawarte  w  Wytycznych (konsultacja z lekarzem rodzinnym).Dziecko w tym czasie jest odizolowane od klasy i innych nauczycieli. To jest procedura MEN i Sanepidu ,którą bezwzględnie będziemy przestrzegać ( kara dla dyrektora jest bardzo wysoka do 30 000 zł.)Mam nadzieję ,ze jest to również  Państwa dobra wola ,gdyż w domach macie na pewno starsze osoby lub chorych ,których  wspólnie będziemy chronić
      5. Szkoła nie wykonuje żadnych testów, ani nie wyraża zgody nikomu  na ich wykonanie. To jest gestia rodzica.

      Wszystkie te działania mają na celu zapewnić bezpieczeństwo dzieci i pracowników. Naszym  i Waszym zadaniem jest robić wszystko, aby jak najdłużej stacjonarnie uczyć i nie pozwolić na rozprzestrzenianie się wirusa.

      MOI DRODZY, ubolewamy, że ściągacie z internetu jakieś zaświadczenia ,w których negujecie zasady funkcjonowania szkoły podczas epidemii ( są to jednostki) . Proszę wypełniać oryginalne oświadczenia ze szkoły. Jeżeli Państwo będziecie namawiać innych do nieprzestrzegania zasad i dzieci nie będą je stosować ,to zmuszeni będziemy do poinformowania stosownych instytucji .gdyż nie może tak być ,że przez czyjeś  fanaberie przyczynia  się do  chorób dzieci i pracowników ( niektórzy są w grupie podwyższonego ryzyka i nie przeżyją  zakażenia).

      Z POWAŻANIEM

      DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR2 W PODWILKU - ALINA LEKSANDER

     • Komunikat!

     • Szanowni Rodzice,

      bardzo proszę dać dzieciom na 01.09. reklamówki lub inne torby na książki i oświadczenia.
      Oświadczenia należy wypełnić i przesłać dziećmi 02.09.2020.

      Z poważaniem
      Dyrektor A. Leksander

     • List Ministra Edukacji Narodowej

     •  

      Warszawa, 28 sierpnia 2020 r.

       

      Szanowni Państwo,

      Dyrektorzy i Nauczyciele,

      Drodzy Uczniowie i Rodzice,

       

      wkrótce rozpoczniemy nowy rok szkolny 2020/2021. Po kilkumiesięcznej przerwie uczniowie i nauczyciele wrócą do szkół i swoich codziennych obowiązków. Decyzję o przywróceniu zajęć stacjonarnych podjęliśmy po wielu rozmowach i konsultacjach z ekspertami. Wspólnie ustaliliśmy, że edukacja, podobnie jak wiele innych dziedzin życia społecznego i gospodarczego, powinna funkcjonować w sposób zbliżony do tego sprzed pandemii. Powrót dzieci do stacjonarnej nauki w szkołach zaplanowała również zdecydowana większość państw europejskich.

      Kształcenie na odległość nie zastąpi bezpośredniego kontaktu ucznia z nauczycielem, a najnowocześniejsze nawet technologie nie stworzą odpowiedniej przestrzeni do budowania trwałych relacji rówieśniczych. Przedłużająca się izolacja może w dalszej perspektywie przynieść wiele negatywnych skutków. Chodzi nie tylko o rozwój intelektualny i mniejszą efektywność procesu kształcenia na odległość, ale również o przygotowanie młodego człowieka do dorosłości, do życia w społeczeństwie, które w dużym stopniu kształtuje się w środowisku szkolnym.

      Rozumiem obawy części rodziców i nauczycieli związane z powrotem do stacjonarnych zajęć w szkołach i placówkach oświatowych. Bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i innych pracowników oraz dyrektorów, a także rodziców – to nasz priorytet. Dlatego też przygotowaliśmy odpowiednie regulacje prawne, wytyczne i zalecenia, które w przypadku większego zagrożenia epidemicznego pozwolą na wprowadzenie adekwatnych do danej sytuacji działań i środków. Stworzyliśmy elastyczne rozwiązania, takie jak możliwość realizowania nauczania w trybie mieszanym lub zdalnym zarówno dla całej szkoły, jak i poszczególnych oddziałów. Umożliwiliśmy także dyrektorom wprowadzenie dodatkowych środków bezpieczeństwa na terenie danej placówki.

      Stale współpracujemy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym i na bieżąco reagujemy na sytuację. Wspieramy dyrektorów i organy prowadzące w przygotowaniach do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Umożliwiamy dyrektorom zamówienie maseczek i płynów do dezynfekcji na potrzeby szkół. Przekażemy szkołom również termometry bezdotykowe. Środki te będą bezpłatnie dostarczane przez Ministerstwo Zdrowia.

      Wszystkim nam zależy na bezpiecznym powrocie dzieci do szkół. Chcemy, aby uczyły się one razem z rówieśnikami, przy wsparciu ze strony nauczycieli i dyrektorów. Jestem przekonany, że wspólne, odpowiedzialne działania ograniczą ryzyko oraz pozwolą na funkcjonowanie szkół i placówek w tradycyjnej formule.

      Nowy rok szkolny to, obok kwestii związanych z bezpieczeństwem, także nowe wyzwania edukacyjne i kierunki działania. Chcemy, aby nauka w szkole rozwijała umiejętności, które pozwolą młodym ludziom mierzyć się z wyzwaniami współczesnego świata. Stąd nacisk na kształtowanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności u uczniów. Ważnym elementem edukacji powinno być także stałe rozwijanie kompetencji cyfrowych, w tym bezpieczne i efektywne korzystanie
      z nowych technologii.

      Szkoła odgrywa niezwykle istotną rolę w wychowaniu młodego człowieka – uczy szacunku do własnej kultury, historii i języka ojczystego. Rok 2020 to rok wielu rocznic historycznych ważnych dla kształtowania polskiej tożsamości narodowej i pamięci zbiorowej. W maju świętowaliśmy 100. rocznicę urodzin Papieża Jana Pawła II, a w sierpniu – 100. rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. Wkrótce obchody podpisania porozumień sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”, a także kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej. Znajomość tych wydarzeń jest kluczowa zarówno dla patriotycznego wychowania młodego pokolenia, jak również dla lepszego i pełniejszego zrozumienia procesów, które dzieją się współcześnie. Chciałbym, aby te rocznice znalazły należne im miejsce w toku edukacji.

      Nie możemy zapomnieć o wychowaniu uczniów nie tylko na dobrych obywateli, ale i po prostu dobrych ludzi. Kształtowanie właściwej postawy moralnej młodego pokolenia Polaków to także bardzo ważne zadanie szkoły.

      U progu nowego roku szkolnego życzę wszystkim, aby był on spokojny i bezpieczny, a także obfitował w sukcesy edukacyjne oraz wychowawcze. Jestem przekonany, że wytrwałość w nauce i konsekwentne rozwijanie swoich talentów pozwoli uczniom osiągnąć jak najlepsze wyniki w nauce i w czerwcu przyszłego roku z dumą odebrać szkolne świadectwa.

       

      Z wyrazami szacunku

      Dariusz Piontkowski

      Minister Edukacji Narodowej

     • Godziny wejść do szkoły od 2 września!

     • Harmonogram przychodzenia do szkoły uczniów od drugiego września:

      Głównym wejściem wchodzą klasy:

      I – 8.40
      II – 8.45
      III – 8.50
      IV – 7.55

      Tylnym wejściem klasy:

      V – 7.50
      VI - 7.45
      VII – 7.40
      VIII – 7.35

      Dzieci na świetlicę mogą przychodzić od godz. 8.00.

       

      Wszystkie klasy po dezynfekcji i przebraniu butów wychodzą do swoich klas. Nikt nie zostaje w szatni, aby uniknąć zatłoczenia. W szkole zachowujemy dystans 1,5 m, a maseczki zdejmujemy dopiero w klasie. Proszę wszystkich rodziców o śledzenie strony szkoły.

       

      Z poważaniem

      Dyrektor Alina Leksander

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

     • Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Podwilku
      informuje, że rozpoczęcie roku szkolnego 1 września
      odbędzie się według harmonogramu:

      Klasy V-VIII godz. 8.00 – wejście z tyłu budynku. Uczniowie zajmują klasę:

      - V - swoją klasę
      - VI - swoją salę
      - VII – świetlica
      - VIII – sala po VIII klasie.

       

      Uczniowie klas I-IV godz. 8.30 – wejście z przodku szkoły. Uczniowie zajmują klasy:

      - I – pierwsza sala na parterze po prawej stronie
      - II – swoja sala
      - III – swoja sala
      - IV – sala po klasie VI.

       

      Rodzice klas I wprowadzają dzieci tylko na korytarz i zaraz wychodzą. Na dolnym korytarzu na uczniów będą czekać wychowawcy:

      Kl. I – Maria Janc

      Kl. II – Agata Gacek

      Kl. III – Daria Blańda

      Kl. IV – Marek Czyszczoń

      Kl. V – Halina Janik

      Kl. VI – Andrzej Kwiecień

      Kl. VII – Renata Lorek – Haberska

      Kl. VIII – Grażyna Możdżeń.

      Każdy wchodzący do szkoły dezynfekuje ręce.

      Proszę wszystkich o zapoznanie się z regulaminem funkcjonowania szkoły w czasie trwania pandemii.

       

      Z poważaniem

      Dyrektor Alina Leksander

       

    • Aplikacja ProteGO Safe - MEN i GIS
     • Aplikacja ProteGO Safe - MEN i GIS

     • Warszawa, 21 sierpnia 2020 r.

       

      Aplikacja ProteGO Safe
      – wspólny list Ministra Edukacji Narodowej
      i Głównego Inspektora Sanitarnego do rodziców

      Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski i Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas skierowali do rodziców uczniów specjalny list, w którym zachęcili do zainstalowania aplikacji ProteGo Safe. Szefowie MEN i GIS podkreślili, że narzędzie to pozwala ograniczać ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa i wspiera bezpieczny powrót dzieci do szkół.

      Wspólny list Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego 

      – Przygotowujemy się na bezpieczny powrót uczniów do szkół. Jesteśmy przekonani, że wspólne i odpowiedzialne działania pozwolą ograniczać ryzyko szerzenia się wirusa – napisali szefowie MEN i GIS w liście skierowanym do rodziców.

      Szefowie MEN i GIS przedstawili w nim zalety aplikacji, takie jak test oceny ryzyka i dziennik zdrowia, dzięki którym można otrzymać konkretne rekomendacje dotyczące bezpiecznych zachowań oraz – w razie potrzeby – przyspieszyć ścieżkę diagnozowania i leczenia. Podkreślili jednocześnie, że ProteGO Safe to także sprawdzone i wiarygodne źródło informacji na temat pandemii koronawirusa.

      Minister Edukacji Narodowej i Główny Inspektor Sanitarny zaznaczyli, że skuteczność aplikacji zależy od tego, jak wiele osób będzie z niej korzystało. Dlatego też szczególnie ważne są wspólne i odpowiedzialne działania:

      – Gorąco zachęcamy do zainstalowania na telefonach komórkowych aplikacji ProteGO Safe. To narzędzie, które informuje o możliwym kontakcie z osobą zarażoną. Aplikacja zawiera także wiarygodne i sprawdzone informacje dotyczące pandemii koronawirusa i umożliwia samokontrolę stanu zdrowia. Jest bezpłatna, dobrowolna i w pełni bezpieczna – napisali Minister Edukacji Narodowej i Główny Inspektor Sanitarny.

      Aplikacja ProteGO Safe – jak to działa?

      ProteGO Safe to aplikacja, która powiadamia o możliwym kontakcie z koronawirusem. Jeśli osoba z naszego otoczenia zachoruje, wówczas otrzymamy odpowiednie powiadomienie. Aplikacja poinformuje również, jakie środki ostrożności zachować i jak postępować w przypadku podejrzenia infekcji u siebie lub swoich bliskich. 

      ProteGO Safe to także wiarygodne i sprawdzone źródło wiedzy. W aplikacji znajdują się komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, a także informacje opracowane na podstawie danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

      Aplikacja składa się z dwóch modułów:

      • pierwszy umożliwia samokontrolę stanu zdrowia. Jest to „dziennik zdrowia”, który na bieżąco pozwala weryfikować, czy i w jakiej grupie ryzyka zakażenia jesteśmy,
      • drugi to skanowanie otoczenia i komunikowanie o ryzyku kontaktu z wirusem.

      Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/protegosafe.

      Zachęcamy do pobrania aplikacji ProteGO Safe!

      Departament Informacji i Promocji

      Ministerstwo Edukacji Narodowej

    • Aplikacja ProteGO Safe - MEN
     • Aplikacja ProteGO Safe - MEN

     •  

      Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie,

                  gorąco zachęcamy do zainstalowania na telefonach komórkowych aplikacji ProteGO Safe. To narzędzie, które informuje o możliwym kontakcie z osobą zarażoną. Aplikacja zawiera także wiarygodne i sprawdzone informacje dotyczące pandemii koronawirusa i umożliwia samokontrolę stanu zdrowia. Jest bezpłatna, dobrowolna i w pełni bezpieczna.

      ProteGO Safe – jak to działa?

      ProteGO Safe to aplikacja, która powiadamia o możliwym kontakcie
      z koronawirusem. Jeśli użytkownik z Państwa otoczenia zachoruje, otrzymają Państwo odpowiednie powiadomienie. Aplikacja informuje również, jakie środki ostrożności zachować i jak postępować w przypadku podejrzenia infekcji u siebie lub swoich bliskich. 

      ProteGO Safe to także wiarygodne i sprawdzone źródło wiedzy. W aplikacji znajdą Państwo komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia lub Główny Inspektorat Sanitarny, a także informacje opracowane na podstawie danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

      Aplikacja składa się z dwóch modułów:

      • pierwszy umożliwia samokontrolę stanu zdrowia, jest to „dziennik”, który na bieżąco pozwala weryfikować, czy i w jakiej grupie ryzyka zakażenia jesteśmy,

      drugi to skanowanie otoczenia i komunikowanie o ryzyku kontaktu z wirusem.

      [...]

     • Wyniki egzaminów!

     • Świetne wyniki ósmoklasistów naszej szkoły z egzaminów:

      - j. polski: 64,71%

      - matematyka: 50,42%

      - j. angielski: 55%

      Wyniki te rewelacyjnie prezentują się na tle średnich wyników gminy - j. pol. 57%, mat. 45% , j. ang. 46% , powiatu - j. pol. 59% , mat. 46%, j. ang. 49%, czy województwa - j. pol. 62%, mat. 51%, j. ang. 57%.

      Gratulacje dla uczniów oraz dla nauczycieli - mgr Marii Firszt, mgr Piotrowi Diurczak oraz mgr Halinie Janik, którzy przygotowywali uczniów do tych egzaminów w tym trudnym okresie.

     • Zaświadczenia z egzaminów

     • W dniu 31.07. br. (piątek) w sekretariacie naszej szkoły będą do odebrania zaświadczenia z wynikami egzaminów.

      Zapraszmy po ich odbiór od 9.00 do godz. 10.00.

    • Pierwszaki
     • Pierwszaki

     • Lista uczniów klasy I
      Szkoły Podstawowej Nr 2 w Podwilku
      w roku szkolnym 2020/2021      1. Bala Dominik
      2. Chlebek Franciszek
      3. Cieluch Jakub
      4. Cieluch Katarzyna
      5. Dudziak Maja
      6. Fiedor Daria
      7. Kobylak Kacper
      8. Król Karol
      9. Kulawaik Szymon
      10. Leksander Dawid
      11. Mastela Anna
      12. Mastela Franciszek
      13. Mucha Bartłomiej
      14. Papież Adam
      15. Papież Sebastian
      16. Pieronek Franciszek
      17. Sikora Paulina
      18. Stopka Zofia
     • List Ministra Edukacji Narodowej

     • Podziękowania od Ministra Edukacji Narodowej

      – Dzięki zaangażowaniu i determinacji wielu osób, na wszystkich szczeblach systemu edukacji, w zdecydowanej większości szkół nauka na odległość przebiegała sprawnie i bez większych problemów. Wszystkim tym, którzy przez wiele tygodni z entuzjazmem, zapałem i poświęceniem wykonywali swoje obowiązki, przekazuję wyrazy szacunku i uznania – napisał minister Dariusz Piontkowski w liście przesłanym do wszystkich szkół i placówek oświatowych. [...]