• Dziękujemy Pani Aniu

     • Dyrektor szkoły, nauczyciele, uczniowie i rodzice

      serdecznie dziękują pani Annie Papież
      za trud 36 - letniej pracy nauczyciela w Podwilku.

      Pani Anna rozpoczęła pracę w SP1, a wraz z otwarciem gimnazjum przeszła do naszej szkoły i przez rok pełniła funkcję dyrektora gimnazjum. W sierpniu odchodzi na zasłużoną emeryturę. Była nienaganną, wymagającą i bardzo dobrą nauczycielką matematyki i fizyki. Jej uczniowie odnosili liczne sukcesy na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Była dla nas przykładem jako nauczyciel i wychowawca. 

      Życzymy dużo zdrowia i spełnienia marzeń.

      Alina Leksander

    • Podziękowania dla Pań z Rady Rodziców
     • Podziękowania dla Pań z Rady Rodziców

     • Dyrektor, nauczyciele oraz uczniowie naszej szkoły

      składają serdeczne podziękowania za wieloletnią współpracę w Radzie Rodziców
      pani Renacie Bryja, która pełniła funkcję skarbnika RR
      oraz pani Annie Paluch - przewodniczącej RR.

      Zawsze można było liczyć na wsparcie i wielkie zaangażowanie obu Pań w sprawy  szkoły. Brały czynny udział we wszystkich uroczystościach szkolnych.

      Życzymy dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności.
      Alina Leksander

    • Legitymacje szkolne
     • Legitymacje szkolne

     • Nieaktualne legitymacje szkolne prosimy przynosić do podbicia w ostatnim dniu roku szkolnego - 26.06.2020 r. (piątek).

    • Podręczniki i książki szkolne
     • Podręczniki i książki szkolne

     • Prosimy o zwrot podręczników i książek według harmonogramu:

      1. klasy I - III 19.06.2020 r. (piątek) w godzinach od 8.00 do 15.00
      2. klasy VII - VIII 22.06.2020 r. (poniedziałek) od 8.00 do 15.00
      3. klasy IV - VI 23.06.2020 r. (wtorek) od 8.00 do 15.00

      Książki należy zapakować do foliowych worków i podpisać.

      Dziękuję

     • Oświadczenie o stanie zdrowia

     • Drodzy Rodzice, Uczniowiew

      w związku z trwającym stanem epidemicznym każdy uczeń biorący udział w zajęciach na terenie szkoły zobowiązany jest do dostarczenia wypełnionego i podpisanego oświadczenia.
      Oświadczenie to uczniowie klas 1-7 dostarczają jednorazowo.
      Uczniowie kasy 8 muszą dodatkowo dostarczyć wypełnione i podpisane oświdczenie w pierwszym dniu egzaminów przed przystąpieniem do egzaminu.

      W przypadku zmiany któregokolwiek z wymienionych tam punktów, rodzic informuje o tym fakcie dyrektora szkoły.

      W sytuacji braku możliwości wydrukowania oświadczenia można je otrzymać w sekretariacie szkoły.

     • Procedura dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Podwilku wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów ósmoklasisty

     • Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów

      1.1 Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
      1.2 Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
      1.3 Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
      1.4 Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

      1) zdający
      2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania  i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni
      3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.

      4) uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu (por. pkt 1.5.)
      5) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

      Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy  np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów. [...]

    • 100 rocznica urodzin Jana Pawła II
     • 100 rocznica urodzin Jana Pawła II

     • “Nie lękajcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi...”

      Pamiętne słowa wypowiedziane na placu św. Piotra w momencie ogłoszenia nowego papieża, Jana Pawła II. 

      Dziś w setną rocznicę Jego urodzin ciągle aktualne.

      Otwierajmy ciągle nasze serca na działanie Chrystusa, zwracajmy się w modlitwie o Wyproszenie wszelkich łask potrzebnych nam, naszym rodzinom.

      Przez wstawiennictwo Świętego Jana Pawła II prośmy o Wiarę, Nadzieję i Miłość dla wszystkich poszukujących właściwej Drogi Życiowej.

      Niech nasza modlitwa i czyny miłości względem bliźniego będą najlepszym oddaniem czci naszemu Świętemu Wielkiemu rodakowi.

      fot. PAP/EPA

    • Przywracanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych
     • Przywracanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych

     • Od 18 maja br. wznawiamy stopniowo pracę szkół i placówek oświatowych. W załączeniu przekazuję regulacje prawne w tym zakresie oraz szczegółowe wytyczne sanitarne, które pomogą Państwu w bezpieczny sposób zorganizować pracę placówki.

      Kalendarz najważniejszych zmian w systemie oświaty wygląda następująco:

      od 18 maja br.:

      • możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkołach policealnych i dla klas III branżowych szkół I stopnia;
      • wznowienie pracy schronisk młodzieżowych i międzyszkolnych ośrodków sportowych, młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, pałaców kultury oraz innych placówek tego typu;
      • możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju.

      Od 25 maja br.:

      • możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych;
      • organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII szkół podstawowych, w tym szkół specjalnych;
      • organizacja konsultacji dla absolwentów, w tym młodzieży ze szkół specjalnych, która w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego;
      • możliwość realizacji staży uczniowskich i praktyk zawodowych przez uczniów klas 3 szkoły branżowej i technikum.

      Od 1 czerwca br.:

      • organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.
     • Ocenianie w okresie nauki zdalnej

     • Zasady ocenia pracy zdalnej uczniów z klas I-VIII
      w Szkole Podstawowej nr 2 w Podwilku
      obowiązujące od 26.03 2020r.

      1. Nauczyciel udostępnia materiały do pracy zdalnej wykorzystując platformy edukacyjne lub/i inne narzędzia internetowe.
      2. Nauczyciel udostępniając zadania, określa terminy, warunki i formy zaliczenia. Tam, gdzie ma to zastosowanie, zaznacza, które treści/zasoby nie są obligatoryjne i mają na celu poszerzenie lub utrwalenie wiadomości.
      3. Wykonane zadania uczniowie przekazują w uzgodnionej z nauczycielem formie i terminie.
      4. Zaliczenie danej partii materiału odbywać się będzie w formie ustalonej z nauczycielem.
      5. Ocenie mogą podlegać zadania wykonywane przez ucznia oraz zadania dodatkowe/ projekty dla chętnych po uprzednim ustaleniu między uczniem i nauczycielem zasad i form oraz aktywność ucznia.
      6. W pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych, w tym wynikających z niepełnosprawności, uwzględnia się dostosowania wynikające z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych.
      7. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny pozostają zgodne z zapisami w Statucie Szkoły.

      Zachowanie Nauczyciel ocenia zachowanie ucznia biorąc pod uwagę:
      1. jego zaangażowanie w wypełnianie obowiązków lekcyjnych,
      2. terminowe przesyłanie zadanych prac,
      3. samodzielną i systematyczną pracę,
      4. bezpieczne i kulturalne korzystanie z narzędzi internetowych.

     • Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

     • "Dzień dobry,

      W związku z obecną sytuacja panującą w kraju „COVID-19” termin rekrutacji na obecną chwile nie jest jeszcze znany. Na stronie https://malopolska.edu.com.pl/kandydat pojawił się nowy komunikat:

      „Szanowni Państwo!
      Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 będzie przeprowadzane w nowych terminach, które zostaną podane do publicznej wiadomości przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

      Proszę na bieżąco sprawdzać komunikaty w podanym wyżej linku oraz zaglądać na stronę https://kuratorium.krakow.pl, ponieważ tam będą aktualizowane wszystkie terminy.

      Pozdrawiam

      Adrianna Krucińska

      Podinspektor ds. organizcji edukacji (pokój 4.31)

      Powiatowe Centrum Oświaty w Nowym Targu

      tel.18 26 10 799"

     • Rekrutacja

     • ZARZĄDZENIE  OP. 0050.3. 2020

      WÓJTA GMINY JABŁONKA

      z dnia  29 stycznia  2020r.

       

      w sprawie: ustalenia zasad rekrutacji  Gminnego Przedszkola Samorządowego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, punktów przedszkolnych, szkół podstawowych
      w Gminie Jabłonka na rok szkolny 2020/2021.

                              Na podstawie art. 154 ust. 1  pkt. 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2   ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe ( Dz.U. z 2019r., poz. 1148 z póż.zm.)     Wójt Gminy Jabłonka zarządza co następuje:

      §1

      Ustalam zasady rekrutacji do Gminnego Przedszkola Samorządowego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, punktów przedszkolnych w Gminie Jabłonka na rok szkolny 2020/2021  prowadzonych przez  Gminę Jabłonka,   w brzmieniu jak załącznik Nr 1  do niniejszego zarządzenia.

      §2

      Ustalam harmonogram  postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania  uzupełniającego
       i kryteria dodatkowe na drugim etapie rekrutacji do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonka na rok szkolny 2020/2021, w brzmieniu jak załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

      §3

      Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorom Szkół Podstawowych i Gminnego  Przedszkola Samorządowego  prowadzonych przez Gminę Jabłonka. 

      §4

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

       

      Załącznik Nr 2

                                                                                                                                           Zarządzenia OP.0050.3.2020

      Wójta Gminy Jabłonka

      z dnia 29 stycznia 2020r.

       

      Harmonogram  postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego  i  kryteria dodatkowe na drugim etapie   rekrutacji do szkół podstawowych prowadzonych przez  Gminę Jabłonka

      na rok szkolny 2020/2021

      §1

      Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych

      1. Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do szkół podstawowych

      wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów

      branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym                         25.05-05.06.2020r.

      1. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkół podstawowych

       przez komisje rekrutacyjną                                                                         12.06.2020r.

      1. Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych

      i niezakwalifikowanych                                                                               15.06.2020r.

      1. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia

      w postaci pisemnego oświadczenia                                                              19.06.2020r.

      1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną

      listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych                           23.06.2020r.

      §2

      Harmonogram postępowania uzupełniającego do szkół podstawowych

      1. Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do szkół podstawowych

      wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów

      branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym                              25-26.06.2020r.

      1. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkół podstawowych

       przez komisje rekrutacyjną                                                                         29.06.2020r.

      1. Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych

      i niezakwalifikowanych                                                                               30.06.2020r.

      1. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia

      w postaci pisemnego oświadczenia                                                              03.07.2020r.

      1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną

      listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych                           08.07.2020r.

      §3

      1. W przypadku przeprowadzania drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do szkoły podstawowej określa się następujące kryteria dodatkowe z następująca ilością punktów możliwych do uzyskania:

       

      1. Miejsce pracy jednego z rodziców  w obwodzie szkoły (zał. Nr                         2 pkt
      2. Rodzeństwo ucznia uczęszcza do danej szkoły podstawowej,
        oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej            (zał. Nr                  4 pkt
      3. Samotne wychowywanie  ucznia (zał. Nr                                               6 pkt
      4. Uczeń mieszka w odległości do 3 km od szkoły      (zał. Nr                   8 pkt
      5. Uczeń kontynuuje naukę po ukończeniu oddziału
       przedszkolnego lub innej formy wychowania przedszkolnego

      przy danej szkole podstawowej (zał. Nr 5)                                                10 pkt

      § 4

      Dokumentem potwierdzającym spełnianie przez  kandydata kryteriów wymienionych w §3 pkt 1-5 jest złożone przez rodzica (opiekuna prawnego)  kandydata oświadczenie z klauzulą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.