• Dzień europejski - Litwa

     • W dniu 27.04. odbyliśmy kolejną podróż z cyklu Dni euroejskich. Tym razem na trasie naszego szkolnego pociągu znalazła się Litwa. Uczniowie klasy II wraz z wychowawczynią Panią Darią Blańdą dołożyli wszelkich starań, by przybliżyć nam piękno kraju naszych północno-wschodnich sąsiadów. Drugoklasiści, ubrani w litewskie barwy, swoje wystąpienie rozpoczęli od zacytowania sławnego fragmentu Pana Tadeusza: Litwo, ojczyzno moja... W dalszej części, z dużym przejęciem, uczniowie opowiadali zebranym informacje o Litwie. Swój występ klasa 2 zakończyła pięknym litewskim tańcem. Na zebranych czekał także pyszny, słodki poczęstunek. Bardzo dziękujemy uczniom klasy II, Pani Wychowawczyni i Rodzicom za oprzybliżenie nam piękna Litwy. Nadal pozostajemy w naszym sąsiedztwie, bo w maju klasa I opowie nam o innym sąsiadującym z Polską kraju - Słowacji...

     • „ZACHWYCENI KSIĄŻKĄ – TULISZKOWSKI TALENT SHOW” - konkurs czytelniczy

     • W kwietniu uczniowie naszej Szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Czytelniczym dla uczniów szkół podstawowych „Tuliszkowski Talent Show” zorganizowanym przez Księgarnię Tuliszków, z którą współpracują bibliotekarze z naszej biblioteki szkolnej. Konkurs polegał na przygotowaniu pracy, której tematyka związana była z motywem przewodnim konkursu „Zachwyceni książką”. Prace można było wykonać w trzech kategoriach: praca plastyczna, utwór muzyczny, wiersz lub opowiadanie.
      Efektem tego konkursu są prace plastyczne przygotowane przez uczniów, które można zobaczyć na stronie naszej Szkoły. 

     • Konkurs plastyczny

     • Zapraszam wszystkie dzieci z przedszkola oraz klas I -III do udziału w konkursie plastycznym Ja i moja rodzina- wspólnie spędzamy czas  organizowanym z okazji Dnia Mamy i Taty. Szczegóły konkursu w regulaminie poniżej.

      Z poważaniemMonika Palenik

      Regulamin Konkursu PlastycznegoJa i moja rodzina- wspólnie spędzamy czas   

      I. Przedmiot KonkursuPrzedmiotem konkursu są wykonane przez dzieci z przedszkola oraz klas I - III ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Podwilku prace plastyczne przedstawiające jak dzieci spędzają wolny czas z rodziną. 

      II.  Organizator KonkursuOrganizatorem konkursu jest mgr Monika Palenik, nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2 w Podwilku, 34-722 Podwilk 172.   

      III. Założenia organizacyjne1. Celem konkursu jest:- rozwijanie umiejętności łączenia w pracy plastycznej różnych technik,- rozwijanie kreatywności i zdolności manualnych dzieci,- wyzwolenie wyobraźni dziecięcej poprzez ekspresję plastyczną,- zachęcanie do wspólnego spędzania czasu w rodzinach.2. Konkurs trwa od 17.04.2023r do - 19.05.2023r3. Prace zgłoszone na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nieprzedstawianymi w innych konkursach.

      IV. Wymagania techniczne i tryb zgłaszania prac:

      1. Praca powinna być wykonana w jak największym stopniu samodzielnie przez dziecko.

      2. Technika oraz format wykonanej pracy dowolny.

      3. W konkursie będą rozpatrywane prace dostarczone do nauczycieli w terminie do 19.05.2023r.4. Każda praca musi być opisana w następujący sposób: imię i nazwisko, grupa wiekowa lub klasa.

      5.Konkurs przeznaczony jest dla trzech kategorii wiekowych:I kategoria - dzieci 3-4 letnie, II kategoria - dzieci 5 - 6 letnie, III kategoria - klasy I -III        

      V. Ocena prac konkursowych:

      1. Organizator konkursu powołuje Komisję Konkursową, która ocenia prace konkursowe.

      2. Podczas oceny prac brane pod uwagę będą następujące kryteria: samodzielność, zróżnicowanie technik plastycznych, pomysłowość, estetyka.

      3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

      4. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż dnia 31.05.20213r5. Rozdanie nagród i pokonkursowa prezentacja prac planowane są podczas  Dnia Mamy i Taty organizowanym przez szkołę.           

      VI. Warunki ogólne

      1. Uczestnicy Konkursu zgłaszający swoje prace do Konkursu jednocześnie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego jego przeprowadzenia (zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.)          

      VII. Nagrody1. Organizator konkursu przewiduje dla laureatów z każdej grupy wiekowej  konkursu dyplomy i nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce. Pozostali uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy za uczestnictwo oraz drobny upominek.        

      VIII. Prawo własności i prawo wykorzystania prac1. Zgłoszona praca staje się własnością organizatora Konkursu.        

       IX . Postanowienia końcowe

      1. Najciekawsze prace mogą zostać sfotografowane i opublikowane na stronie internetowej szkoły.

     • Zabawa charytatywna

     • Zosia Pająk ma 10 mln na koncie, dlatego chciałam powiadomić,że dyskoteka o której wspominałam odbędzie się, a całkowity dochód przekazany będzie dla Kamilki Gil z Nowego Targu, która również musi zebrać tę kolosalną kwotę. Bardzo proszę o przekazanie tej informacji wszystkim zainteresowanym.

       Z wyrazami szacunku Justyna Mielec.