• ŚWIAT NASZYCH PRZODKÓW

     • 15 września 2021r. w świat słowiańskich obyczajów i zwyczajów wprowadzili nas aktorzy Wojciech Habela i Jacek Lecznar z Agencji Artystycznej Pro Art Krak, którzy opowiadali nam o obyczajach i zwyczajach ludów słowiańskich, ich naturze, patriotyźmie, waleczności, zwyczajach rycerskich i ludowych, wierzeniach ludzi.

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

     • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się 1 września mszą świętą w naszym kościele parafialnym. Szkolny chór uświetnił to wydarzenie. Podczas kazania ks. proboszcz przypomniał postać św. Izydora z Sewilli, biskupa i doktora Kośckioła, jako patrona Internetu. Stworzył on uporządkowany zbiór wiadomości z różnych dziedzin życia, ułożonych podobnie jak współczesne bazy danych.
      Ksiądz proboszcz życzył wszystkim owocnej współpracy.
      W szkole nowa pani dyrektor, Renata Lorek-Haberska, powitała wszystkich uczniów, nauczycieli, a szczególnie ciepło powitała pierwszoklasistów. Nasz historyk, Andrzej Kwiecień, przypomniał uczniom o 83 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.
      W tym roku szkolnym pani Renata Lorek-Haberska będzie pełniła obowiązki dyrektora, natomiast pani Alicja Luba została wicedyrektorem.
      Pani dyrektor przedstawiła także kadrę nauczycieli. W tym roku szkolnym mamy nowych nauczycieli od: matematyki - p. A. Spicha, j. niemieckiego - p. K. Kracik. Od tego roku są również zmiany w oddziale przedszkolnym, który został przyłączony do szkoły podstawowej.
      Na zakończenie nasi panowie wręczyli nowym paniom dyrektorkom kwiaty. Tym miłym akcentem zakończył się apel. Po nim dzieci i młodzież wraz z wychowawcami udali się do klas.

     • Regulamin korzystania z podręczników

     • Szkolny regulamin
      korzystania z darmowych podręczników

      lub materiałów edukacyjnych
      w Szkole Podstawowej Nr 2 
      w Podwilku

       

      Rozdział I
      POSTANOWIENIA OGÓLNE

       

      1.   „Regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych”, zwany dalej „Regulaminem”, reguluje:

      a).. zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem Uczniom dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych,

      b). tryb przyjęcia podręczników na stan Szkoły,

      c).. postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

      Rozdział II
      ZADANIA BIBLIOTEKI W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I ĆWICZENIOWYCH

      1.   Biblioteka gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.

      2.   Biblioteka nieodpłatnie:

      –... wypożycza Uczniom  na okres danego roku szkolnego podręczniki lub materiały edukacyjne,  

      –... przekazuje Uczniom materiały ćwiczeniowe na dany rok szkolny bez obowiązku zwrotu.

      3.   Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręcznika lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

      4.   Wypożyczenie podręczników, materiałów edukacyjnych  i ćwiczeniowych dla uczniów danej klasy odbywa się za pośrednictwem nauczyciela bibliotekarza.

      5.   Wszystkie podręczniki zostaje wpisane do „Księgi inwentarzowej darmowych podręczników”.

      6.   W każdym roku szkolnym podręczniki zostają przypisane do konkretnego ucznia.

      7.   Nauczyciel bibliotekarz sprawdza stan podręczników używanych.

      8.   Nauczyciel bibliotekarz odnotowuje  w „Księdze inwentarzowej darmowych podręczników” informacje na temat stanu każdego podręcznika.

      Rozdział III
      PRZYJĘCIE PODRĘCZNIKÓW NA STAN SZKOŁY

       

      1.   Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe przekazane Szkole w ramach dotacji zostają przekazane na stan Biblioteki na podstawie faktury.

      2.   Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe stanowią własność Szkoły.

      3.   Podręczniki i materiały edukacyjne przekazane Szkole w ramach dotacji winny być użytkowane przez okres 3 lat.

      4.  Materiały ćwiczeniowe są użytkowane przez Ucznia przez jeden rok.

      Rozdział IV
      UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

       

      1.  Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych  uprawnieni są wszyscy Uczniowie Szkoły.

      2.   Podręczniki zapisywane są na karcie czytelnika biblioteki.

      3.   Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego.

      4.   Podręczniki i materiały edukacyjne wypożyczane są na okres 10 miesięcy. Termin ich zwrotu określa nauczyciel bibliotekarz.

      5.  Biblioteka w  uzasadnionych okolicznościach ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych pozycji przed upływem wskazanego terminu.

      6.   Na początku roku szkolnego nauczyciel bibliotekarz wypożycza z Biblioteki podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w liczbie równej liczbie uczniów danej klasy.

      7.   Każdy uczeń po otrzymaniu podręczników podpisuje je zgodnie z informacjami zamieszczonymi w podręcznikach.

      8.   Dyrektor szkoły ma obowiązek przygotować odpowiednią ilość egzemplarzy „Umowy użyczenia podręczników i materiałów edukacyjnych” Rodzicom Ucznia – której wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

      9.   Każda umowa użyczenia podręczników i materiałów edukacyjnych przygotowana jest w
      2 egzemplarzach: po jednym dla każdej ze stron.

      10. Do 5 września danego roku rodzice otrzymują do zapoznania własny egzemplarz umowy.

      11. Wychowawca ma obowiązek odebrać podpisany przez Rodzica egzemplarz umowy najpóźniej do dnia 15 września danego roku szkolnego i przekazać go Dyrektorowi szkoły.

      12. Rodzice po wypożyczeniu podręczników i materiałów edukacyjnych mają obowiązek sprawdzić ich stan, a o ewentualnych uszkodzeniach poinformować wychowawcę.

      13. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego, z powodów losowych, rezygnuje z edukacji
      w Szkole, zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki i materiały edukacyjne do biblioteki szkolnej.

      14. W przypadku niemożności zwrotu otrzymanych podręczników i materiałów edukacyjnych zastosowanie ma punkt 7. rozdziału V niniejszego Regulaminu.

      Rozdział V
      ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UDOSTĘPNIANE PODRĘCZNIKI

       

      1. W czasie użytkowania podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych  Uczeń / Rodzic ma obowiązek dbania o właściwe ich użytkowanie:
      • używanie podręczników zgodnie z ich przeznaczeniem,
      • zachowanie troski o ich walory użytkowe i estetyczne.
      1. Rodzic ma obowiązek zabezpieczyć podręczniki przed zniszczeniem – obłożyć je.
      2. Uczeń / Rodzic ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany okładki.
      3. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów w podręcznikach lub materiałach edukacyjnych.
      4. Dopuszcza się używania ołówka w celu zaznaczenia zakresu pracy do wykonania np. kółkiem lub krzyżykiem.
      5. Wraz z upływem terminu zwrotu Uczeń / Rodzic ma obowiązek uporządkować podręczniki i materiały edukacyjne  tj. usunąć wszystkie zaznaczenia ołówkiem, podkleić luźne kartki,  a następnie zwrócić je do biblioteki szkolnej wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty CD, mapy, plansze itp.).
      6. Uczniowie dokonują zwrotu podręczników, które zostały naprawione (sklejone, nie ma w nich śladów ołówka).
      7. Pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych, nieujawnionych w chwili wypożyczenia ponosi Uczeń / Rodzic.
      8. Szczegółowe zasady odpowiedzialności określa „Umowa użyczenia podręczników i materiałów edukacyjnych”, o której mowa w Załączniku nr 1 niniejszego Regulaminu.
      9. Nauczyciel bibliotekarz informuje Dyrektora szkoły o zniszczeniu podręcznika przez danego ucznia.
      10. Nauczyciel bibliotekarz za pośrednictwem wychowawcy przekazuje Rodzicom informacje o konieczności odkupienia podręczników / materiałów ćwiczeniowych  lub edukacyjnych bibliotecznych.

       

      Rozdział VI
      INWENTARYZACJA PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

      1.   Inwentaryzacja podręczników i materiałów edukacyjnych polega na sprawdzeniu ich stanu ilościowego i jakościowego.

      Rozdział VII
      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

      1. Uczniowie i Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
      2. Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych w Szkole Podstawowej Nr w Podwilku znajduje się w bibliotece szkolnej, gabinecie dyrektora, na stronie internetowej szkoły.
      3. Sprawy sporne pomiędzy wychowawcą, bibliotekarzem a użytkownikiem biblioteki rozstrzyga Dyrektor Szkoły.
      4. Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Dyrektor Szkoły.
      5. Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie, podejmuje Dyrektor Szkoły.
      6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 sierpnia 2016 roku.

       

       

      Załącznik nr 3

      UMOWA UŻYCZENIA PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

      zawarta dnia 1września 2021r. pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 2 w Podwilku reprezentowaną przez Dyrektora Szkoły zwaną dalej „Użyczającym”,

       

      a Panem/ią ……………………………………………………… , zam. w ……………………………………….

      legitymującym/cą się dowodem osobistym (seria i numer dowodu osobistego) …………………………………………………………,

      zwanym dalej „Biorącym do używania”.

      § 1

      1. Użyczający oświadcza, że jest właścicielem podręczników/materiałów edukacyjnych przeznaczonych do kształcenia uczniów.

      2. Przedmiotem użyczenia jest komplet podręczników/materiałów edukacyjnych do klasy ……………..

      § 2

      1... Z dniem podpisania umowy Użyczający użycza i daje w bezpłatne użytkowanie Biorącemu do używania, a Biorący przyjmuje do używania przedmioty użyczenia określony w § 1, na okres roku szkolnego, do dnia 22 czerwca 2022 r.

      2.   W przypadku zmiany Szkoły przez Ucznia umowa rozwiązuje się wraz ze zwrotem podręczników/ materiałów edukacyjnych.

      § 3

      1. Biorący do używania oświadcza, że odebrał podręczniki/materiały edukacyjne, zapoznał się  z ich stanem i stwierdza, że są one przydatne do umówionego użytku i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń.

      § 4

      1.   Biorący do używania zobowiązuje się do używania podręczników/materiałów edukacyjnych zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do utrzymania ich w należytym stanie.

      2.   Biorącemu do używania nie wolno oddawać podręczników/materiałów edukacyjnych do korzystania innym osobom.

      § 5

      1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub zgubienia podręczników/materiałów edukacyjnych Biorący do używania zobowiązuje się do zwrotu nowych egzemplarzy.

      § 6

      Biorący do używania oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem korzystania z darmowych podręczników/ materiałów edukacyjnych i akceptuje jego treść.

      § 7

      1.   W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowę stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

      2.   Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

      3.   Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

       

       

      ............................................................                                           .............. ……………………………..

                          Użyczający                                                                      Biorący do używania