• #NaszaFlagaPL
     • #NaszaFlagaPL

     • Ogólnopolski konkurs plastycznydla uczniów klas I–III i IV-VIII szkół podstawowych

      Szanowni Państwo,

      zapraszamy Państwa uczniów do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym #NaszaFlagaPL.Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną, której tematem jest:„230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja”.Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych w dwóch grupach wiekowych: klasy I-III oraz klasy IV-VIII. Przygotowane prace powinny byćsfotografowane i zgłoszone do konkursu przez rodzica (opiekuna prawnego) autora pracy poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stroniewww.naszaflaga.pl

      Zgłoszenia do 12 kwietnia 2021 r.

      NAGRODY(w każdej kategorii)

      I nagroda  2000 zł II nagroda  1000 zł III nagroda  500 zł

      email: kontakt@naszaflaga.pl 

      www.naszaflaga.pl

     • Komunikat

     •                                                                                                                  Podwilk, dn.19.03.2021

                                                           Szanowni Rodzice.

            Informuję ,że na podstawie Rozporządzenia MEiN  z 18.03.2021 uczniowie klas 1-3 wracają od 22.03.2021 do 09.03.2021 na zdalne nauczanie.

           Przypominam, że od 01.04 2021 do 06.04.2021 mamy ferie wiosenne – świąteczne .Są to dni wolne od nauki.

      Proszę zapoznać się z dołączonym listem Ministra Edukacji i Nauki oraz z Rozporządzeniem z 18.02.2021.

       

                                                   Z poważaniem

                             Dyrektor SP 2 w Podwilku Alina Leksander

     • Wracamy czasowo do nauki zdalnej w szkołach

     • Warszawa, 18 marca 2021 r.

       

      Wracamy czasowo do nauki zdalnej w szkołach

       

      Do 11 kwietnia uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych będą uczyli się zdalnie – to najważniejsza zmiana w funkcjonowaniu szkół i placówek wprowadzona z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej. Również uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych: sportowych, mistrzostwa sportowego, szkół z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego będą realizowali wszystkie zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W pozostałych przypadkach zostają utrzymane dotychczasowe zasady.

       

      Nowe zmiany obowiązujące od 22 marca do 11 kwietnia

       

      Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju.

       

      Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.

       

      Co pozostaje bez zmian do 11 kwietnia

       

      Placówki wychowania przedszkolnego nadal pracują bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.  

       

      Do 11 kwietnia zostaje przedłużone kształcenie na odległość dla szkół:

      • ponadpodstawowych,
      • szkół dla dorosłych,
      • placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego.

       

      Zasady działania szkół i placówek specjalnych pozostają również bez zmian.

       

      Organizacja praktycznej nauki zawodu, w tym nauki dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, zostaje utrzymana na dotychczasowych zasadach.

       

       

      Ponadto dyrektor szkoły nadal ma obowiązek organizowania nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub – ma taką możliwość – ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu.

       

      Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

       

      Dyrektor szkoły, centrum lub placówki może udostępnić pomieszczenia w szkole, centrum lub placówce do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

       

      Podstawa prawna:

      Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

       

      Rozporządzenie zostało skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie 22 marca br.

       

      Departament Informacji i Promocji

      Ministerstwo Edukacji i Nauki