• Oświadczenie o stanie zdrowia

     • Drodzy Rodzice, Uczniowiew

      w związku z trwającym stanem epidemicznym każdy uczeń biorący udział w zajęciach na terenie szkoły zobowiązany jest do dostarczenia wypełnionego i podpisanego oświadczenia.
      Oświadczenie to uczniowie klas 1-7 dostarczają jednorazowo.
      Uczniowie kasy 8 muszą dodatkowo dostarczyć wypełnione i podpisane oświdczenie w pierwszym dniu egzaminów przed przystąpieniem do egzaminu.

      W przypadku zmiany któregokolwiek z wymienionych tam punktów, rodzic informuje o tym fakcie dyrektora szkoły.

      W sytuacji braku możliwości wydrukowania oświadczenia można je otrzymać w sekretariacie szkoły.

     • Procedura dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Podwilku wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów ósmoklasisty

     • Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów

      1.1 Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
      1.2 Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
      1.3 Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
      1.4 Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

      1) zdający
      2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania  i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni
      3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.

      4) uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu (por. pkt 1.5.)
      5) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

      Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy  np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów. [...]

    • 100 rocznica urodzin Jana Pawła II
     • 100 rocznica urodzin Jana Pawła II

     • “Nie lękajcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi...”

      Pamiętne słowa wypowiedziane na placu św. Piotra w momencie ogłoszenia nowego papieża, Jana Pawła II. 

      Dziś w setną rocznicę Jego urodzin ciągle aktualne.

      Otwierajmy ciągle nasze serca na działanie Chrystusa, zwracajmy się w modlitwie o Wyproszenie wszelkich łask potrzebnych nam, naszym rodzinom.

      Przez wstawiennictwo Świętego Jana Pawła II prośmy o Wiarę, Nadzieję i Miłość dla wszystkich poszukujących właściwej Drogi Życiowej.

      Niech nasza modlitwa i czyny miłości względem bliźniego będą najlepszym oddaniem czci naszemu Świętemu Wielkiemu rodakowi.

      fot. PAP/EPA

    • Przywracanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych
     • Przywracanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych

     • Od 18 maja br. wznawiamy stopniowo pracę szkół i placówek oświatowych. W załączeniu przekazuję regulacje prawne w tym zakresie oraz szczegółowe wytyczne sanitarne, które pomogą Państwu w bezpieczny sposób zorganizować pracę placówki.

      Kalendarz najważniejszych zmian w systemie oświaty wygląda następująco:

      od 18 maja br.:

      • możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkołach policealnych i dla klas III branżowych szkół I stopnia;
      • wznowienie pracy schronisk młodzieżowych i międzyszkolnych ośrodków sportowych, młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, pałaców kultury oraz innych placówek tego typu;
      • możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju.

      Od 25 maja br.:

      • możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych;
      • organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII szkół podstawowych, w tym szkół specjalnych;
      • organizacja konsultacji dla absolwentów, w tym młodzieży ze szkół specjalnych, która w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego;
      • możliwość realizacji staży uczniowskich i praktyk zawodowych przez uczniów klas 3 szkoły branżowej i technikum.

      Od 1 czerwca br.:

      • organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.
     • Ocenianie w okresie nauki zdalnej

     • Zasady ocenia pracy zdalnej uczniów z klas I-VIII
      w Szkole Podstawowej nr 2 w Podwilku
      obowiązujące od 26.03 2020r.

      1. Nauczyciel udostępnia materiały do pracy zdalnej wykorzystując platformy edukacyjne lub/i inne narzędzia internetowe.
      2. Nauczyciel udostępniając zadania, określa terminy, warunki i formy zaliczenia. Tam, gdzie ma to zastosowanie, zaznacza, które treści/zasoby nie są obligatoryjne i mają na celu poszerzenie lub utrwalenie wiadomości.
      3. Wykonane zadania uczniowie przekazują w uzgodnionej z nauczycielem formie i terminie.
      4. Zaliczenie danej partii materiału odbywać się będzie w formie ustalonej z nauczycielem.
      5. Ocenie mogą podlegać zadania wykonywane przez ucznia oraz zadania dodatkowe/ projekty dla chętnych po uprzednim ustaleniu między uczniem i nauczycielem zasad i form oraz aktywność ucznia.
      6. W pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych, w tym wynikających z niepełnosprawności, uwzględnia się dostosowania wynikające z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych.
      7. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny pozostają zgodne z zapisami w Statucie Szkoły.

      Zachowanie Nauczyciel ocenia zachowanie ucznia biorąc pod uwagę:
      1. jego zaangażowanie w wypełnianie obowiązków lekcyjnych,
      2. terminowe przesyłanie zadanych prac,
      3. samodzielną i systematyczną pracę,
      4. bezpieczne i kulturalne korzystanie z narzędzi internetowych.

     • Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

     • "Dzień dobry,

      W związku z obecną sytuacja panującą w kraju „COVID-19” termin rekrutacji na obecną chwile nie jest jeszcze znany. Na stronie https://malopolska.edu.com.pl/kandydat pojawił się nowy komunikat:

      „Szanowni Państwo!
      Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 będzie przeprowadzane w nowych terminach, które zostaną podane do publicznej wiadomości przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

      Proszę na bieżąco sprawdzać komunikaty w podanym wyżej linku oraz zaglądać na stronę https://kuratorium.krakow.pl, ponieważ tam będą aktualizowane wszystkie terminy.

      Pozdrawiam

      Adrianna Krucińska

      Podinspektor ds. organizcji edukacji (pokój 4.31)

      Powiatowe Centrum Oświaty w Nowym Targu

      tel.18 26 10 799"

     • Rekrutacja

     • ZARZĄDZENIE  OP. 0050.3. 2020

      WÓJTA GMINY JABŁONKA

      z dnia  29 stycznia  2020r.

       

      w sprawie: ustalenia zasad rekrutacji  Gminnego Przedszkola Samorządowego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, punktów przedszkolnych, szkół podstawowych
      w Gminie Jabłonka na rok szkolny 2020/2021.

                              Na podstawie art. 154 ust. 1  pkt. 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2   ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe ( Dz.U. z 2019r., poz. 1148 z póż.zm.)     Wójt Gminy Jabłonka zarządza co następuje:

      §1

      Ustalam zasady rekrutacji do Gminnego Przedszkola Samorządowego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, punktów przedszkolnych w Gminie Jabłonka na rok szkolny 2020/2021  prowadzonych przez  Gminę Jabłonka,   w brzmieniu jak załącznik Nr 1  do niniejszego zarządzenia.

      §2

      Ustalam harmonogram  postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania  uzupełniającego
       i kryteria dodatkowe na drugim etapie rekrutacji do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonka na rok szkolny 2020/2021, w brzmieniu jak załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

      §3

      Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorom Szkół Podstawowych i Gminnego  Przedszkola Samorządowego  prowadzonych przez Gminę Jabłonka. 

      §4

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

       

      Załącznik Nr 2

                                                                                                                                           Zarządzenia OP.0050.3.2020

      Wójta Gminy Jabłonka

      z dnia 29 stycznia 2020r.

       

      Harmonogram  postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego  i  kryteria dodatkowe na drugim etapie   rekrutacji do szkół podstawowych prowadzonych przez  Gminę Jabłonka

      na rok szkolny 2020/2021

      §1

      Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych

      1. Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do szkół podstawowych

      wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów

      branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym                         25.05-05.06.2020r.

      1. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkół podstawowych

       przez komisje rekrutacyjną                                                                         12.06.2020r.

      1. Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych

      i niezakwalifikowanych                                                                               15.06.2020r.

      1. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia

      w postaci pisemnego oświadczenia                                                              19.06.2020r.

      1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną

      listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych                           23.06.2020r.

      §2

      Harmonogram postępowania uzupełniającego do szkół podstawowych

      1. Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do szkół podstawowych

      wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów

      branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym                              25-26.06.2020r.

      1. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkół podstawowych

       przez komisje rekrutacyjną                                                                         29.06.2020r.

      1. Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych

      i niezakwalifikowanych                                                                               30.06.2020r.

      1. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia

      w postaci pisemnego oświadczenia                                                              03.07.2020r.

      1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną

      listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych                           08.07.2020r.

      §3

      1. W przypadku przeprowadzania drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do szkoły podstawowej określa się następujące kryteria dodatkowe z następująca ilością punktów możliwych do uzyskania:

       

      1. Miejsce pracy jednego z rodziców  w obwodzie szkoły (zał. Nr                         2 pkt
      2. Rodzeństwo ucznia uczęszcza do danej szkoły podstawowej,
        oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej            (zał. Nr                  4 pkt
      3. Samotne wychowywanie  ucznia (zał. Nr                                               6 pkt
      4. Uczeń mieszka w odległości do 3 km od szkoły      (zał. Nr                   8 pkt
      5. Uczeń kontynuuje naukę po ukończeniu oddziału
       przedszkolnego lub innej formy wychowania przedszkolnego

      przy danej szkole podstawowej (zał. Nr 5)                                                10 pkt

      § 4

      Dokumentem potwierdzającym spełnianie przez  kandydata kryteriów wymienionych w §3 pkt 1-5 jest złożone przez rodzica (opiekuna prawnego)  kandydata oświadczenie z klauzulą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

     • Egzamin ósmoklasisty 2020 i rekrutacja do szkół

     • Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 16-18 czerwca. 

      W pierwszym dniu (16 czerwca) uczniowie rozwiązywać będą zadania z języka polskiego, w drugim (17 czerwca) - z matematyki, trzeciego (18 czerwca) - z języka obcego. Egzaminy będą rozpoczynać się o godzinie 9.00.

      Ósmoklasiści, którzy nie będą mogli przystąpić do egzaminu w czerwcu będą go pisać w drugim terminie w dniach 7-9 lipca (wtorek-czwartek).

      Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest obowiązkowe, jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej szkoły ponadpodstawowej.

      Szef MEN pokreślił, że ten plan przewiduje, że wszyscy uczniowie będą mogli w niewiele różniących się terminach rozpocząć rekrutację do szkół wyższego szczebla.

      Planujemy, że wraz z terminem dodatkowym egzamin ósmoklasisty będzie mógł być sprawdzony do końcówki lipca. Wtedy uczniowie będą mogli przekazywać świadectwa, zaświadczenia z wyników egzaminów do wybranych przez siebie szkół średnich - dodał minister Piontkowski. 

      Odnosząc się do ogłoszonych nowych terminów egzaminów maturalnych i ósmoklasistów, minister zdrowia Łuksza Szumowski zaznaczył, że "te wszystkie terminy zależeć będą również od tego, czy będziemy nadal utrzymywali dystans i zakładali maseczki". Egzaminy, oczywiście, będą przeprowadzone w maksymalnym reżimie sanitarnym, czyli z dystansem, ograniczeniem możliwości kontaktu - zaznaczył. Stąd, jak podkreślał, rezygnacja z przeprowadzenia ustnych egzaminów maturalnych.

      Minister Piontkowski dodawał, że "każdy uczeń będzie siedział w oddzielnej ławce, będzie w odpowiedniej odległości od pozostałych uczniów, aby przeprowadzenie tych egzaminów było bezpieczne dla uczniów, nauczycieli i ich rodzin".

      Ponadto szef MEN ocenił, że ogłoszone decyzje dają uczniom i nauczycielom "długą perspektywę". Wyraźnie daje czas zarówno maturzystom, jak i ósmoklasistom na to, aby przygotowali się do egzaminów - uznał.

      Czytaj więcej na https://RMF24.pl/raporty/raport-koronawirus-z-chin/polska/news-matura-2020-tylko-pisemna-przedszkola-i-szkoly-zamkniete-do-,nId,4458254#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome

     • Szkoły zamknięte do 24 maja

     • W związku z epidemią koronawirusa rządu uznał, że warunki nie pozwalają na odwieszenie działalności szkół, żłobków i przedszkoli. Placówki te pozostaną zamknięte do 24 maja.

      Minister edukacji Dariusz Piontkowski podkreślił, że uczniowie szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych kontynuują naukę w formie zdalnej. Za kilka dni rząd poda informacje, czy "będzie możliwość w części tych placówek prowadzenia jakiejś formy działalności opiekuńczej". 

      Czytaj więcej na https://RMF24.pl/raporty/raport-koronawirus-z-chin/polska/news-matura-2020-tylko-pisemna-przedszkola-i-szkoly-zamkniete-do-,nId,4458254#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome

     • Szycie maseczek

     • Pracownicy szkoły również przyłączyła się do akcji szycia maseczek. Inicjatywę przejęły pracownice obsługi oraz jedna nauczycielka. Maseczki trafią do sklepów oraz do sołtysa, który przekaże osobom potrzebującym i samotnym.

      Dziękujemy!!!

    • Szycie maseczek
     • Szycie maseczek

     • Drodzy Rodzice

      Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w akcji szycia maseczek dla mieszkańców naszej wsi. Jak wiadomo, zostaje wprowadzony obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Zwracamy się więc do wszystkich, którzy chcą i mają możliwość uszycia maseczek. Nasza szkoła włącza się w to przedsięwzięcie, by dołączyć do tych, którzy walczą z koronawirusem.

      Zgłoszenia do udziału w akcji – mailowe lub telefoniczne
      Mail: zespolszkolpodwilk@interia.pl 
      Tel. 607044430 
      Dyrektor SzkołyAlina Leksander

      Jak uszyć maseczkę w 3 min – link do przykładowego filmu https://www.youtube.com/watch?v=Jz1bBvJ9e6M

    • KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ
     • KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

     • Do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty – to przepis ujęty w podpisanym 9 kwietnia br. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

    • #Zostań w domu bo #Liczy się każdy - Spis Próbny w Gminie Jabłonka
     • #Zostań w domu bo #Liczy się każdy - Spis Próbny w Gminie Jabłonka

     • Od 1 kwietnia mieszkańcy gminy Jabłonka biorą udział w obowiązkowym spisie próbnym przed zaplanowanym na 2021 r. Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań. Spis to podstawowe badanie i źródło danych z zakresu statystyki ludności. Poprzez udział w spisie mieszkańcy zyskują realny wpływ na zmiany zachodzące w gminie Jabłonka. Dzieje się tak, bo zbierane w spisie dane dotyczące lokalnej społeczności wykorzystywane będą do prowadzenia skutecznych polityk rozwoju ważnych dla wspólnoty, a obejmujących tak istotne obszary życia, jak edukacja, praca czy opieka zdrowotna.

      W trosce o bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców gminy Jabłonka spis próbny jest realizowany w szczególnej formie – poprzez samospis internetowy. Oznacza to, że każdy mieszkaniec gminy dokonuje spisu we własnym domu, na własnym komputerze, tablecie lub telefonie mającym połączenie z Internetem. Główny Urząd Statystyczny przygotował aplikację internetową, która służy do zbierania danych w ramach spisu próbnego. Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej https://spis.gov.pl W wyjątkowych przypadkach może do Państwa zadzwonić rachmistrz, aby przeprowadzić spis telefonicznie.

      Wszystkie przekazywane w spisie próbnym dane są objęte tajemnicą statystyczną – są należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostaną nikomu ujawnione. Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Statystyka publiczna prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi osobami.

      Dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie, Wójt Gminy Jabłonka, pracownicy Wojewódzkiego Biura Spisowego oraz Gminnego Biura Spisowego proszą wszystkich mieszkańców gminy Jabłonka o solidarność, zaangażowanie i udział w spisie próbnym oraz zachęcają do włączenia się w upowszechnianie informacji o spisie, bo liczy się każdy!

      Informacje dotyczące spisu próbnego można uzyskać dzwoniąc na infolinię pod numerem 22 279 99 99, kontaktując się z Wojewódzkim Biurem Spisowym w Urzędzie Statystycznym w Krakowie pod numerem telefonu 12 420 20 50, 538 81 34 71 lub z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej: sekretariatuskrk@stat.gov.pl, a także kontaktując się z pracownikami Gminnego Biura Spisowego w Urzędzie Gminy Jabłonka: 18 261 11 60, 18 261 11 28, 18 261 11 46, 18 261 11 39, 18 261 11 32, 18 261 11 45

      Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej Urzędu Gminy w Jabłonce, gdzie zamieszczane są bieżące informacje na temat spisu próbnego  - link do strony Urzędu Gminy Jabłonka

      https://www.jablonka.pl/index.php/71-wydarzenia-w-gminie/5597-film-instruktazowy-wypelniania-aplikacji-spisowej

      https://www.jablonka.pl/index.php/103-spisy/5594-zostan-w-domu-bo-liczy-sie-kazdy-spis-probny-w-gminie-jablonka

       

      Źródło: https://www.jablonka.pl/