• Nagłówek

    • Zasady nauki zdalnej w SP nr 2 w Podwilku.

     Od soboty, 24 października obowiązują nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych  przechodzą na naukę zdalną w razie ,gdy na naukę zdalną przejdą klasy 1-3 obowiązywać będą te same zasady. Zawieszenie zajęć stacjonarnych dla tych uczniów potrwa do niedzieli, 8 listopada br.

     W związku  z decyzją MEN i na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 23.10.2020  chciałabym poinformować o podstawowych zasady w czasie pracy i nauczania zdalnego.
     Podstawowym narzędziem nauczania zdalnego w szkole jest aplikacja Teams.
     Nauka  będzie odbywać się w formie lekcji on-line - spotkania wideo na Teamsie.. Uczniowie otrzymali kody i zostali  zapoznani z tą aplikacją i zasadami logowania.

     ZASADY ZDALNEGO NAUCZANIA
     W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana poprzez wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość.
     Zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość to aktywność nauczyciela i ucznia, która może odbywać się z użyciem monitorów ekranowych, ale także bez ich użycia - w formie ustalonej przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami danej szkoły i po poinformowaniu rodziców dziecka (ucznia) o sposobie realizacji zajęć.
     Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik na odległość oznacza wykorzystanie w procesie edukacji wszelkich dostępnych środków komunikacji, które nie wymagają osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem, a także możliwości skorzystania z materiałów wskazanych przez nauczyciela.

     Działania w ramach nauczania zdalnego mogą być prowadzone w oparciu m.in. o:

     • materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów;
     • zintegrowaną platformę edukacyjną https://liblink.pl/ZKJn235zZl
     • dziennik elektroniczny (jako podstawowe narzędzie zdalnego nauczania w szkole);
     • komunikację poprzez pocztę elektroniczną, messenger;
     • lekcje online - spotkania wideo w aplikaji Teams przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z Internetu;
     • programy telewizji publicznej i audycje radiowe;
     • zamieszczanie informacji i materiałów edukacyjnych bezpośrednio na Teamsie;
     • podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, które uczeń już posiada.
     • kontakt telefoniczny z nauczycielem;
     • materiały dostępne na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych.
     • w miarę potrzeb okienko w szkole do odbioru prac uczniów itp. tylko w przypadku, jeżeli uczeń nie ma możliwości przesyłania prac;
     • w miarę potrzeb dostarczanie wydrukowanych materiałów do ucznia tylko w przypadku wyczerpania wszystkich innych możliwości;
     • inne sposoby i materiały dostosowane do specyfiki przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć wskazane przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami.

     Nauczanie zdalne jest obowiązkowe a zatem tylko usprawiedliwione, przez Rodzica u Nauczyciela,  bądź Wychowawcy okoliczności, zwalniają Ucznia z  uczestnictwa w lekcji  w wyznaczonych przez nauczyciela formach i metodach pracy (dokładnie tak, jak to się odbywa podczas pracy w szkole). Obecność Ucznia odbywa się na podstawie logowania do Teamsa lub obecności uczniów podczas lekcji on-line, a pobieranie materiałów i odsyłanie prac domowych, a także praca i odpowiedzi ustne podczas lekcji on-line są podstawą do  wystawienia ocen.
     Ustalone metody i formy pracy uwzględniają możliwości (psychofizyczne i techniczne) wszystkich uczestników tego procesu, czyli szkoły (nauczycieli) oraz uczniów (i ich rodziców).

     PODCZAS  REALIZOWANIA CELU NAUCZANIA  ważne jest zachowanie bezpieczeństwa wszystkich stron (uczniów, nauczycieli i rodziców), nie tylko fizycznego (związanego ze stanem zagrożenia epidemicznego) ,czy też psychicznego (nieobciążanie zbyt dużą ilością materiału, trzymanie się ustalonych zasad atmosfera zajęć, kulturalne słownictwo i odpowiedni ubiór podczas lekcji on-line itp.) , ale także ważne jest zachowanie cyberbezpieczeństwa (związanego z zachowaniem zasad bezpiecznego korzystania z komputerów, Internetu i innych urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną).
     PAMIĘTAJMY o tym, że podczas zdalnego nauczania:
     Dzieci uczą się w domach, pod kierunkiem nauczycieli (np. wiadomości/ogłoszenia, zadanie, lekcji on-line ) korzystając z podręczników, ćwiczeń, kart pracy, płyt, materiałów dostępnych na platformach edukacyjnych, a także e-podręczniki. Dzieci wykonują zadane prace domowe i odsyłają je nauczycielom lub logują się o ustalonej godzinie wg obowiązującego podziału godzin na lekcje on-line. Każda lekcja trwa 30 minut. Uczeń jest oceniany wg zasad wynikających z wymagań edukacyjnych, które stosuje się podczas stacjonarnego nauczania w szkole.
     Dzieci mają czas na efektywną naukę indywidualną i na odpoczynek. Zawsze w miarę potrzeb dzieci, jak i rodzice mogą konsultować się z nauczycielami i pedagogiem szkolnym.
     Realizujemy tematy oraz zadania na bieżąco ( zgodnie z planem lekcji zamieszczonym na stronie szkoły) i taka nauka nie różni się niczym od nauki w szkole, oprócz oczywiście tego, że uczymy się w domu. Jeśli obecna sytuacja będzie się przedłużała, nauka zdalna będzie tylko doskonalona, co pozwoli na realizację obowiązkowego materiału. Te same zasady obowiązywać będą dla uczniów klas 1-3 w razie przejścia na naukę zdalną.


     ZADANIA PODCZAS  ZDALNEGO  NAUCZANIA  
     Uczniowie:

     1. Uczeń samodzielnie (np. przez Teamsa) lub z pomocą rodziców nawiązują kontakt z wychowawcą i nauczycielami.
     2. Podstawowy kontakt Nauczyciel - Uczeń - Rodzic odbywa się poprzez Teamsa .messengera lub emeila, na którym pojawiają się bieżące komunikaty oraz wszelkie zmiany ustalonych form pracy zdalnej.
     3. Nauczyciel korzysta z bezpłatnych aplikacji oraz ustalonych źródeł komunikacji.
     4. Uczniowie w zależności od wieku i stopnia samodzielności w korzystaniu z narzędzi do kontaktu zdalnego - organizują naukę własną w domu.
     5. Uczeń zobowiązany jest do codziennego odbierania informacji przekazywanych w Teamsie.
     6. Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania uczniowie na bieżąco zgłaszają nauczycielom lub wychowawcy (samodzielnie lub prosząc o pośrednictwo rodziców).
     7. Uczeń stara się pracować, na udostępnionych materiałach zgodnie, z tygodniowym planem zajęć, w czasie rzeczywistym ( czyli w tym czasie, w którym ma lekcje w planie), a jeżeli nie ma takiej możliwości, to w dowolnym dla siebie czasie;
     8. Uczeń ma obowiązek systematycznej pracy w ramach zdalnego nauczania, jednakże czasu spędzonego przy komputerze nie należy niepotrzebnie przedłużać. Przerwy, nawet krótkie są obowiązkowe
     9. Odesłanie pracy domowej przez ucznia w określonym terminie jest obowiązkowe.
     10. Praca on-line  uczeń - nauczyciel odbywa się po wcześniejszym poinformowaniu ucznia przez Teamsa i  trwają 30 min.
     11. Jeżeli uczeń nie może z niezależnych od siebie przyczyn uczestniczyć w lekcji on-line, ma obowiązek poinformować nauczyciela o tym fakcie. W takim przypadku otrzymuje od nauczyciela materiały do pracy.
     12. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie.
     13. Należy pamiętao etykiecie językowej i kulturze w komunikacji z nauczycielami (zwroty grzecznościowe mile widziane!).

     Rodzice:

     1. Rodzice/opiekunowie prawni powinni zachęcać dzieci do samodzielnej pracy.
     2. Rodzice powinni zapoznać się z zasadami trybu pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania i z zasadami organizacji nauczania zdalnego.
     3. Rodzice mają obowiązek być w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami: ,sprawdzać stronę internetową szkoły, zapoznawać się na bieżąco z zamieszczonymi informacjami oraz odbierać wiadomości wysyłane przez wychowawców  przez messengera (grupy klasowe).
     4. Rodzice zgłaszają wychowawcy, nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły uwagi dotyczące organizacji i realizacji zajęć edukacyjnych prowadzonych w formie zdalnej.
     5. Rodzice w miarę możliwości wspierają (ale nie wyręczają) dzieci w wykonywaniu zadanych prac.


     Dyrektor szkoły organizuje nauczanie stacjonarne w szkole dla uczniów którzy:

     • nie maja możliwości korzystania w domu z internetu;
     • posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
     • inne uzasadnione problemy uniemożliwiające naukę  zdalną.

     Rodzic składa podanie do dyrektora szkoły i uzasadnia sytuację dziecka

      

     Dyrektor może  wypożyczyć  sprzęt komputerowy do nauki zdalnej  w uzasadnionych przypadkach i w miarę ilości posiadanego sprzętu. Nauczyciele mogą pracować zdalnie w domu, ale jeżeli zajdzie taka potrzeba dyrektor nakazuje o prowadzenie lekcji zdalnej ze szkoły i opiekę nad  uczniami w szkole ,którzy przebywają za zgoda dyrektora  na  uzasadnioną prośbę rodzica .

     W razie pytań proszę o kontakt z wychowawca lub dyrektorem szkoły.

     Dyrektor Alina Leksander